Waterschap Noorderzijlvest is voornemens een overeenkomst af te sluiten met één (1) opdrachtnemer voor Arbodienstverlening voor een periode van vier jaar met tweemaal de mogelijkheid van verlenging met één jaar (looptijd maximaal 6 jaar). (genoemde termijn is onder voorbehoud). Startdatum van de overeenkomst is 1 juni 2023.

Opdracht

De opdracht betreft het contracteren van een Bedrijfsarts (mogelijk in combinatie met een Praktijkondersteuner), een Bedrijfsmaatschappelijk werker en bijbehorende administratieve dienstverlening. Dit betreft onder andere, maar niet gelimiteerd:

 • Verzuimregistratie
 • Verzuimbegeleiding
 • Spreekuur
 • Overleggen
 • Verzuimanalyse

Over de vorige vier kalenderjaren (2018 tot en met 2022) besteedde Waterschap Noorderzijlvest aan vergelijkbare opdrachten als waar deze aanbesteding betrekking op heeft de volgende bedragen:

JaarBedrag
2019€ 24.218,-
2020€ 42.399,-
2021€ 56.483,-
2022€ 45.372,-

Aan geraamde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Eisen voor deelname

Financiële geschiktheidseis

 GeschiktheidseisBewijsmiddel
GF1

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de volgende voorwaarden: AWVODI-2018 (artikel 24)

Kopie verzekeringspolis welke voldoet aan de gestelde eisen.

Technische geschiktheidseisen

 KerncompetentieBewijsmiddel
GT1

In te zetten professional c.q. bedrijfsarts voldoet aan de volgende eisen:

 1. Geregistreerd als sociaal geneeskundige met specialisatie bedrijfsarts (voldoet volledig aan de eisen van kerndeskundige bedrijfsarts zoals bedoeld in de Arbowet).

Werkt volgens de beroepscode NVAB en is opgenomen in het BIG register. De verwijzing naar de NVAB komt voort uit het feit dat de Opdrachtgever zich aan Nederlandse wetgeving dient te houden, d.m.v. persoonscertificatie van Nederlands concept.

Geldig bewijs van registratie in BIG-register.

GT2

In te zetten professionals c.q. Bedrijfsmaatschappelijk werker voldoet aan de volgende eisen:

 1. In het bezig van een HBO-diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
 2. Inschrijving in het Beroepsregister Agogisch en maatschappelijk werkers (BAMw)
HBO-diploma en geldig bewijs van registratie in het BAMw.
GT3

Je kunt met een referentie, niet ouder dan drie jaar gerekend vanaf datum verzending van deze aanbesteding en voorzien van een goedkeuringsverklaring van de referent, technische en beroepsbekwaamheid aantonen met betrekking tot de kerncompetentie die geldt voor:     

Bedrijfsarts: minimaal in de afgelopen drie jaren voor tenminste 50% werkzaam geweest als Bedrijfsarts in de zin van ondersteuner van bedrijven en/of instellingen, bij de begeleiding van werknemers en werkgever, op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarbij is de bedrijfsarts minimaal werkzaam geweest als Bedrijfsarts voor één organisatie. 

Bedrijfsmaatschappelijk werker: minimaal in de afgelopen drie jaren voor tenminste 50% werkzaam geweest als Bedrijfsmaatschappelijk werker in de zin van ondersteuner ver bedrijven en/of instellingen. Daarbij is de bedrijfsarts minimaal werkzaam geweest als Bedrijfsmaatschappelijk werker voor één organisatie.
Per kerncompetentie een referentie die voldoet aan het gestelde in eis GT3.

Aanmelding aanbesteding

Bij aanmelding voor deze aanbesteding dient men in te verklaren dat men voldoet aan de gestelde eisen: 

 • De bewijsmiddelen hoeven niet bij aanmelding te worden overlegd.
 • De bewijsmiddelen kunnen na verzending van het gunningsvoornemen worden opgevraagd bij de partij met wie de Aanbestedende dienst de Overeenkomst wil sluiten.
 • Als je de gevraagde bewijsmiddelen niet kunt overleggen of als deze niet voldoen, sluit de Aanbestedende dienst je alsnog uit.  

Voor deze aanbesteding zijn tegelijkertijd met de publicatie van deze procedure reeds drie partijen uitgenodigd. Waterschap Noorderzijlvest biedt overige geïnteresseerde partijen de mogelijkheid ook in te schrijven op deze uitvraag, waarbij de eerste twee aangemelde partijen die voldoen aan de gestelde eisen worden uitgenodigd voor de inschrijving.