Het algemeen bestuur vergadert om 23 november vanaf 17.00 uur over onder meer de volgende punten:

  • het Jaarplan 2023 over de koers voor het komende jaar en de effecten van stijgende kosten op de belastingtarieven
  • € 4,3 miljoen voor meerjaren onderhoudsplan voor oeververdedigingen

Jaarplan 2023: koers houden in onzekere tijden

De onzekere tijden waarin we leven werken gevoelig door in de portemonnee van de huishoudens in ons land en zeker ook in ons werkgebied.

In ons werk merken we dagelijks het effect van leveringsproblemen, stijgende prijzen, hogere energielasten en de sterke inflatie. Het bestuur heeft vanaf de start van deze periode ingezet op een gematigde stijging van de lasten voor onze inwoners en ondernemers. Tot en met 2022 is dat gelukt. Voor volgend jaar ontkomt ook het waterschap niet aan het doorvoeren van een hoger belastingtarief om te kunnen blijven doen wat we hebben beloofd. Oplopende kosten maken gepland werk en de uitvoering van projecten flink duurder.

Toch wil het waterschap koers houden met het doorzetten van onze plannen. Stevige investeringen kunnen niet zomaar doorschuiven. Er zijn in veel gevallen afspraken gemaakt op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs Europees niveau.

In eerdere begrotingen heeft het bestuur reserves ingezet om het belastingtarief voor inwoners en ondernemers minder hard te laten stijgen. Geld dat we nog niet hadden uitgegeven, ging zo (deels) terug naar de belastingbetaler. Die solidaire gedachte moet het bestuur voor het komende begrotingsjaar - en hoogstwaarschijnlijk ook daarna - loslaten. Geld dat we overhouden, is hard nodig om de stijgende investeringen de komende jaren te kunnen betalen.

Door kostenstijgingen en een hoger aantal investeringsprojecten loopt het jaarlijkse bedrag aan investeringen in 2023 op naar (netto) € 55,7 miljoen met een piek naar (netto) € 104 miljoen in 2024. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan de investeringen die dan gaan lopen voor de versterking van de Lauwersmeerdijk - Vierhuizergat, RWZI Westerkwartier en Nieuwe Waterwerken Zoutkamp.

In het Jaarplan 2023 rekenen we met een inflatie van 12,5% en een te verwachten CAO verhoging van 5%. Dat betekent dat de gemiddelde stijging van het belastingtarief voor beide taken op circa 9,6% zal uitkomen. Deze stijging staat in de middenmoot vergeleken met de andere waterschappen in ons land.
De vermogensnorm voor het aanvragen van kwijtschelding wordt verruimd. Zo komen meer huishoudens in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de waterschapsbelasting.

Eerst €4,3 miljoen voor meerjarig onderhoudsplan oeververdedigingswerken

Het waterschap onderhoudt het watersysteem en zorgt voor waterveiligheid. Daar hoort het op orde houden van oevers en oeververdedigingswerken, zoals kades, beschoeiingen en damwanden bij. De afgelopen jaren is vooral op ad-hoc basis onderhoud gepleegd. Er ligt nu een onderhoudsplan voor vijf jaar. Hiermee wil het waterschap de basis op orde brengen en achterstallig onderhoud aanpakken.

Deze zomer zijn nieuwe spelregels vastgesteld over het onderhouden van oeververdedigingswerken. Ook zijn gebiedsprocessen gestart. Daarin wordt duidelijk wie verantwoordelijk voor het onderhoud is. Op het moment dat het onderhoud nodig is, maken we afspraken met betrokkenen over de uitvoering. Het nieuwe meerjarig onderhoudsplan houdt rekening met de spelregels en de fasering van deze gebiedsprocessen. Dat duurt nog enkele jaren. Dit betekent dat de definitieve locaties waar we onderhoud gaan plegen, in de komende jaren vastgesteld worden. Voor nu wordt een krediet van €4.382.000 gevraagd voor uitvoering van het onderhoudsplan. We gaan uit van de vervanging van circa 30 kilometer aan beschoeiingen en 3 kilometer aan damwanden (van hout). Door het toepassen van het nieuwe beleid en het vaststellen van de onderhoudsplicht, kan de opgave en het benodigde budget nog veranderen.