Het algemeen bestuur vergadert woensdagavond 26 oktober. Het bestuur behandelt onder meer een voorstel over de vergoedingsregeling voor het verplicht ontvangen van baggerspecie. Daarnaast zet het bestuur de laatste procedurele stap met het vaststellen van het projectplan Waterwet voor de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat.

Vergoedingen voor ontvangst bagger omhoog

De vergoedingsregeling voor het in ontvangst nemen van bagger wordt definitief vastgesteld. De regeling is bedoeld als een redelijke tegemoetkoming in de kosten voor landeigenaren om baggerspecie op hun perceel te verwerken. Dat is een wettelijke verplichting.

Bij het baggeren wordt het slib op de kant gezet. De hogere brandstofprijzen betekenen voor de agrariër hogere kosten voor wat betreft het verwerken van de bagger op het eigen perceel. Vanaf 1 januari 2023 worden de tarieven voor de verwerkingskosten geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex.

Het tarief van de braaklandvergoeding is in 2020 vastgesteld op basis van het gemiddelde van het LTO-Gasunie tarief (van € 0,20 per m2) van de meest voorkomende gewassen. De braaklandvergoeding wordt uitgekeerd als door het verwerken van bagger er aantoonbaar minder opbrengst van gewassen is. Omdat ook de gewastarieven dit jaar aanzienlijk zijn gestegen wordt de braaklandvergoeding daarop aangepast.

Laatste procedurele stap voor start dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

Het bestuur stelt het Projectplan Water en de milieueffectrapportage voor de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat vast. De zienswijzen op de ontwerpplannen,  aanscherpingen in het ontwerp en de aanvulling op de milieueffectrapportage zijn hierin verwerkt. In november neemt het provinciebestuur hierover nog een goedkeuringsbesluit. De provincie behandelt dan ook de natuurvergunning en de nodige omgevingsvergunningen. Met deze besluiten kan de uitvoering van de dijkversterking in 2023 van start.