Het algemeen bestuur vergadert op woensdag 24 november vanaf 17.00 uur. De vergadering is digitaal en via een livestream te volgen: 

Het bestuur stelt tijdens deze vergadering het nieuwe Waterbeheerprogramma vast. Daarin staat waar het waterschap zich de komende zes jaar op richt. Eén van de onderdelen van het werk van het waterschap is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het maatregelenprogramma om tot 2027 bij te dragen aan schoon en gezond water staat ook op de agenda. Met deze maatregelen geeft het waterschap invulling aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Jaarplan 2022: gematigde stijging belastingtarieven

Het algemeen bestuur wordt gevraagd het jaarplan 2022 vast te stellen. Daarin staat de begroting van het waterschap. Het waterschap verwacht volgend jaar ruim € 41 miljoen te investeren in projecten die bijdragen aan veilig leven met water, schoon en gezond water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. De totale begroting komt uit op ruim € 75 miljoen. Bij het jaarplan hoort ook het voorstel voor de belastingtarieven voor het komend jaar. Het bestuur zet vanaf het begin van deze bestuursperiode in op een gematigde stijging van de lasten. Dit jaar komt de stijging gemiddeld uit op 3,8%. Dat komt overeen met de landelijke trend. Voor een gemiddeld huishouden dat een huis huurt, betekent dat een stijging van ongeveer € 10 per jaar. Eigenaren van een huis met een WOZ waarde van € 220.000 betalen volgend jaar ongeveer € 15 meer aan het waterschap. Het waterschap kan de stijging van de tarieven beperken met het voorstel om € 1,5 miljoen te onttrekken aan de reserve van de zuiveringstaak van het waterschap.

Profielschets nieuwe dijkgraaf

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de profielschets voor de werving, selectie en benoeming van een nieuwe dijkgraaf voor ons waterschap vast te stellen. De profielschets bevat onder andere de eisen die worden gesteld aan de vervulling van het ambt van dijkgraaf. Na vaststelling van de profielschets door het algemeen bestuur, start de werving.

Online wordt het profiel op verschillende kanalen gepubliceerd. Een impressiefilm van het werkgebied van Noorderzijlvest, onze opgaven, uitdagingen en onze mensen gaat dan ook online. De werving loopt door tot en met 9 januari 2022, met advertenties in landelijke en regionale dagbladen rondom kerst. In het voorjaar van 2022 besluit het algemeen bestuur over de voordracht van de aanbevolen kandidaat. We verwachten in het begin van de zomer een nieuwe dijkgraaf te kunnen installeren. De dijkgraaf wordt officieel beëdigd door de Commissaris van de Koning.