Het algemeen bestuur vergadert op woensdag 7 juli vanaf 18.30 uur. De agenda is vol:

Financieel kader 2022-2027: gelijkmatig investeren, lasten stijgen maximaal 4%

Het financiële vooruitzicht van het waterschap kenmerkt zich gelijkmatige investeringen per jaar en een gemiddelde lastenstijging voor inwoners en bedrijven van maximaal 4%. Het waterschap investeert de komende jaren tussen de € 40 en 50 miljoen per jaar. Daarmee vlakt het waterschap te grote pieken af en is het beter mogelijk haalbare doelen en prioriteiten te stellen. Noorderzijlvest kan op deze manier een gemiddelde lastenstijging van maximaal 4% per jaar realiseren. Deze ontwikkeling van de tarieven is vergelijkbaar met die van de andere waterschappen in Nederland.

Beheer en onderhoud: andere accenten in uitvoering

In het dagelijks beheer en onderhoud van watergangen kiest Noorderzijlvest voor andere accenten met meer aandacht voor biodiversiteit:

  • onderzoeken of we minder vaak kunnen maaien op de primaire en regionale keringen in combinatie met het afvoeren van maaisel;
  • meer inzet op het bestrijden van exoten als de grote waternavel om verdere verspreiding te stoppen;
  • meer eenzijdig maaien zodat er langs taluds langer riet en begroeiing blijft staan;
  • beter onderhouden van vispassages.

Het algemeen bestuur buigt zich bij dit onderwerp ook over de keus om wel of niet afrasteringen langs maaipaden te realiseren. Het voordeel van afrasteren is dat maaipaden langs watergangen niet (onbedoeld) worden bemest en zo de uitspoeling van mest in het water wordt beperkt. Het nadeel van het aanbrengen van afrasteringen zijn vooral de kosten: eenmalig ruim € 1,3 miljoen euro + jaarlijks € 50.000 aan onderhoud en extra capaciteit van de medewerkers. Afrasteringen beperken ook de ruimte voor het materieel om watergangen te kunnen maaien. Dat maakt het maaien onveiliger.
Het voorstel aan het algemeen bestuur is om geen afrasteringen aan te brengen.

Peilbesluit Eerste Schil Electraboezem

Binnen het werkgebied van Noorderzijlvest heeft een gebied van circa 45.000 ha te maken met meer dan 10 cm bodemdaling door aardgaswinning. In dit gebied neemt het waterschap negen nieuwe peilbesluiten. Peilbesluiten zorgen ervoor dat de waterpeilen in een gebied goed zijn afgestemd op de verschillende vormen van grondgebruik in dat gebied, zoals landbouw, natuur en bebouwing. Inmiddels zijn twee van de negen peilbesluiten afgerond. De overige volgen uiterlijk in 2022. Doel van deze peilbesluiten is compensatie van de effecten van bodemdaling door aardgaswinning.

Het algemeen bestuur besluit woensdagavond over het bodemdalingspeilbesluit Eerste Schil Electraboezem. Sinds het begin van de gaswinning is de bodem in de Eerste Schil Electraboezem tussen de 18 en 34 cm gedaald. De prognose voor 2080 in dit peilgebied is een einddaling van tussen de 26 en 43 cm. Wanneer de waterpeilen op het oude, hogere niveau blijven, zou het gebied te nat worden. Noorderzijlvest moet daarom de streefpeilen in de peilgebieden van de Eerste Schil Electraboezem aanpassen aan de mate van bodemdaling. In het nieuwe, dynamisch peilbeheer houdt het waterschap ook rekening met gevolgen van klimaatverandering.

Voor het peilbesluit zijn de effecten van het besluit doorgerekend en getoetst. Noorderzijlvest heeft de effecten besproken met de grondgebruikers in het gebied. Daaruit bleek dat de streek grote moeite had met de geplande opheffing van gemaal Oldenoord. Dat gemaal zorgt voor verschil in peil binnen het gebied waar dit peilbesluit over gaat. Het ontwerp-peilbesluit is daarop aangepast. Dat ontwerp heeft nu brede steun vanuit het gebied.

Als gevolg van het peilbesluit zijn maatregelen in het gebied nodig. Voor de voorbereiding en uitvoering van die maatregelen is een krediet nodig van € 1.190.000. De Commissie Bodemdaling draagt ongeveer € 565.000 bij in de kosten.

€ 4,4 miljoen voor uitvoeringsprogramma bruggen 2019-2023

Een aantal van onze bruggen is toe aan onderhoud. In de periode 2019-2028 pakken we in totaal 28 bruggen aan. 17 hiervan worden in de periode 2019-2023 versneld vervangen of gerenoveerd.

Op basis van het werk aan de eerste vier bruggen, blijkt dat het budget voor het totale uitvoeringsprogramma van de 17 bruggen niet toereikend is. Daarom ligt er nu een extra kredietaanvraag op tafel. Voor het voortzetten van de uitvoering tot en met 2023 is in totaal bijna € 4,4 miljoen nodig. Bij de renovatie en vervanging van de bruggen zetten we in op duurzaamheid en circulariteit. Als de bruggen klaar zijn, dragen we ze zoveel mogelijk over aan de uiteindelijke wegbeheerder. Vaak zijn dit gemeentes.

Afsluitvoorziening Schouwerzijl: gecontroleerd afvoeren bij extreem veel neerslag

In Schouwerzijl voert het waterschap werkzaamheden uit aan zowel de brug als de sluis. Het algemeen bestuur besluit woensdagavond over een uitvoeringskrediet van € 1.365.000,-- voor de renovatie van de sluis en de realisatie van een afsluitvoorziening in deze sluis.

De sluis wordt gerenoveerd door herstel van het metselwerk van de sluiswanden. Het zichtbare houtwerk wordt opgeknapt net als de onderdelen van de sluisdeuren die nodig zijn om de sluisdeuren goed op te hangen.

De afsluitvoorziening wordt geplaatst in de vorm van een overvaarbare kantelstuw. Het plaatsen van deze kantelstuw is één van de vele maatregelen die we uitvoeren omdat het klimaat verandert. De afsluitvoorziening zorgt ervoor dat we in extreme neerslagsituaties de bemalingsgebieden van het gemaal H.D. Louwes in Zoutkamp en gemaal De Waterwolf in Lammerburen kunnen scheiden.

De klep van de kantelstuw zal alleen bij extreme neerslagsituaties omhoog worden gezet en de sluis afsluiten. Bij normale omstandigheden is de klep weggewerkt in de bodem van de sluis. Zo blijft de huidige doorvaartbreedte en -diepte gehandhaafd.

Werven nieuwe jeugdbestuurder

Om meer jeugd in contact te laten komen met het werk van het waterschap wil Noorderzijlvest nieuwe jeugdbestuurders werven. Het waterschap gaat op zoek naar een duo op MBO niveau. Het gaat om de periode van oktober 2021 – oktober 2023.