De Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, de Unie van Waterschappen en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over alternatieven voor de verplichte drukregistratievoorziening. Eind 2018/begin 2019 waren al afspraken gemaakt die gelden voor kanalen en sloten waar water in staat.

Nu zijn ook afspraken gemaakt die gelden langs droge sloten. Een agrarische ondernemer kan nu kiezen tussen de drukregistratievoorziening en alternatieve maatregelen. De bestuurlijk gemaakte afspraken gaan in op 1 januari 2021 en lopen tot eind 2024. In 2024 volgt een evaluatie over het mogelijk verlengen van de gemaakte afspraken.

Wat zijn de bestuurlijke afspraken?

Langs droge sloten kan de agrariër als alternatief voor de verplichte drukregistratievoorziening de volgende alternatieve maatregelen toepassen:

  1. Een aanvullende driftreducerende voorziening gebruiken. Een drukregistratievoorziening is dan niet vereist.
  2. Spuitdoppen gebruiken die vanaf 3 bar als driftarm zijn beoordeeld. Er is geen drukregistratievoorziening vereist.
  3. Een vaste teeltvrije zone van 0,75 meter aanhouden voor alle gewassen. Zijn op 1 januari 2021 al gewassen geplant of gezaaid langs een droge sloot zonder een bredere teeltvrije zone aan te houden? Dan geldt een overgangstermijn van één teeltseizoen.

Schematische weergave bestuurlijke afspraken

Alternatieve maatregelen die mogelijk zijn in plaats van verplichte drukregistratie-voorziening Droge sloot (nieuw gemaakte bestuurlijke afspraak) Watervoerende watergang
Alternatieve maatregel 1 Spuitdoppen gebruiken met beoordeling driftarm vanaf 3 bar Spuitdoppen gebruiken met beoordeling driftarm vanaf 3 bar
Alternatieve maatregel 2 Aanvullende driftreducerende voorziening gebruiken Aanvullende driftreducerende voorziening gebruiken
Alternatieve maatregel 3 Vaste teeltvrije zone van 75 centimeter aanhouden voor alle gewassen Teeltvrije zone van tweemaal de breedte als vereist in het Activiteitenbesluit
 

 

Geen handhaving bij toepassing alternatieven

Past de agrarische ondernemer één van deze drie alternatieve maatregelen toe? Dan zullen de toezichthouders van de NVWA en de waterschappen niet handhaven.

Wat is een droge sloot?

Droge sloten zijn volgens het Activiteitenbesluit:

  • gegraven waterlopen waarin van 1 april tot 1 oktober onder normale omstandigheden geen water staat, of
  • droge sloten waarin door het plaatsen van stuwen wel water staat, maar die geen water afvoeren.

Een droge sloot en een watervoerende sloot zijn juridisch gezien allebei oppervlaktewater.

Voorschriften uit Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit milieubeheer schrijft een drukregistratievoorziening voor bij een bespuiting langs een droge sloot. Deze verplichting geldt algemeen en moet bij alle bespuitingen en op alle percelen worden gebruikt. Het maakt daarbij niet uit of het perceel wel of niet grenst aan oppervlaktewater. Of dat het een watervoerende sloot is of een droge sloot. Daarnaast staat in het Activiteitenbesluit dat de agrarische ondernemer langs droge sloten driftbeperkende maatregelen moet nemen. Dat zijn maatregelen zoals 75% driftreductie, gebruik van kantdop spuitboomhoogte maximaal 50 cm boven gewas, niet spuiten bij windsnelheid van meer dan 5 meter per seconde. De agrariër hoeft geen teeltvrije zone aan te houden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ibo Vaatstra, telefoonnummer 050 304 89 11.