Door de hoge temperaturen neemt de vraag naar water in het beheergebied van Noorderzijlvest toe. Er is meer water nodig voor het beregenen van gewassen. In de eerste tien dagen van augustus kregen we twintig meldingen van beregenen. Het neerslagtekort is gestegen van 145 naar 179 millimeter. Dit is een toename tot een hoeveelheid die net iets buiten de marges van de 5 procent droogste jaren vallen.

Neerslagtekort neemt langzaam toe, er blijft voldoende wateraanvoer mogelijk

Het landelijk gemiddeld neerslagtekort is 239 millimeter. Dit is minder dan de droge jaren 2018 en 1976. Het neerslagtekort voor het beheergebied van Noorderzijlvest is met 179 millimeter lager dan het landelijk gemiddelde. In de komende twee weken is er kans op een geringe hoeveelheid neerslag. De eerstkomende dagen volgt droog en zeer warm weer. Daardoor zal de Rijnafvoer de komende twee weken langzaam gaan dalen. Er is komende periode voldoende water beschikbaar vanuit het IJsselmeer om aan de watervraag te voldoen in gebieden waar wateraanvoer mogelijk is.

Neerslagtekort Nederland in 2020


Bron: www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/geografische-overzichten/neerslagoverschot

Voldoende water beschikbaar

Ondanks het zeer warme zomerweer in de eerste helft van augustus en de neerslagverwachting voor de periode daarna, is er de komende periode voldoende water beschikbaar vanuit het IJsselmeer om aan de watervraag te voldoen in gebieden waar wateraanvoer mogelijk is. De waterpeilen van de boezems en de polders in het noordwesten en noordoosten van ons gebied worden in stapjes weer iets boven zomerpeil gebracht in afwachting van neerslag. Eerder waren de peilen nog hoger opgezet vanwege de eerdere droge periode. Wij controleren de inlaten naar de polders vaker op verstoppingen.  Voor het hoofdwatersysteem hebben we nog voldoende water. De inlaat van zoetwater via Fryslân uit het IJsselmeer bij Gaarkeuken staat weer open. Waterschap Hunze en Aa’s onttrekt water uit de boezem van Noorderzijlvest via het gemaal Dorkwerd. De hoeveelheden ligt op 16m3 per seconde (was 5m3 à 10m3 per seconde), afhankelijk van de neerslag. De inlaten in het zuidelijk deel van ons beheergebied in Drenthe staan voor circa 60 procent open. Dat is iets meer dan twee weken geleden.

Grondwater

Afhankelijk van de grondsoort kunnen grondwaterstanden niet of deels beïnvloed worden vanuit het oppervlaktewater (Al het natuurlijke water dat te zien is aan de oppervlakte, zoals sloten, beken, kanalen en vennen, en in verbinding staan met grondwater.). Een groot deel van het beheergebied van Noorderzijlvest heeft grotendeels klei als ondergrond. Klei houdt water langer vast en sijpelt niet direct door naar de diepe bodem of sloten. Op de kleigronden is de beïnvloeding vanuit oppervlaktewater minimaal tot nihil. Noorderzijlvest meet hier dan ook geen grondwaterstanden. In het Drentse deel van het beheergebied (met meer zandgronden) doen we dat wél. Bij de buizen die uitgelezen zijn zien we dat de stand van het grondwater momenteel niet zover onderuit gegaan is als in 2019. De stand zal nog wel iets verder dalen. Dat is normaal voor de tijd van het jaar.

Wat kunt u zelf doen?

  • U kunt als grondeigenaar zelf een bijdrage leveren door inlaten en duikers schoon te houden voor een goede waterdoorvoer.
  • Heeft u extra water nodig om uw landbouwgrond te besproeien? U kunt ons dat melden via telefoonnummer 050-3048911 of via owsb@noorderzijlvest.nl.
  • Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlaktewater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht. Heeft u geen vergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening? Dan kunt u deze aanvragen. Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl.
  • Heeft u wel een vergunning? Meldt u de beregening dan 48 uur van te voren bij Noorderzijlvest. Geef hierbij aan waar u wilt beregenen en hoeveel kuub u gemiddeld gaat gebruiken. U kunt deze gegevens aan ons doorgeven via telefoonnummer 050-3048911 of via owsb@noorderzijlvest.nl.