Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Gouden Gronden, vrijdagmiddag 31 januari in Oldehove, zijn de toekomstplannen van het programma gepresenteerd.

Gouden Gronden is een initiatief van de provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt, Collectief Midden Groningen, Collectief Groningen West, natuurvereniging Wierde & Dijk en de vereniging Biowad. In de afgelopen vier jaar heeft Gouden Gronden een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen en verbinden van projecten die de kwaliteit van de landbouwbodem en het water verbeteren.

Doelstellingen

Tijdens de bijeenkomst hebben de bestuurders, waaronder gedeputeerde Staghouwer en waterschapbestuurder Paul Tameling, de doelstellingen van het nieuwe plan van aanpak gepresenteerd.  Het gaat hierbij om bodembeheer dat resulteert in een betere opname van regenwater, effectievere bemesting, een gezondere bodem én sloot, een verhoogde biodiversiteit en een betere opbrengst.

In de afgelopen projectperiode is met name ingezet op kennisdeling, het stimuleren van het nemen van maatregelen en een sterkere focus op de bodem voor landbouw en waterbeheer. De unieke samenwerking tussen de partijen heeft er voor gezorgd dat enkele grote bodemprojecten van start zijn gegaan. De samenwerkende partijen hebben dit als erg succesvol ervaren en hebben nu een ambitieus plan van aanpak opgesteld voor de komende vier jaar, om zo dit succes een vervolg te gaan geven.

Gouden Gronden wil werkgebied uitbreiden

Gouden Gronden heeft zich in de afgelopen projectperiode geconcentreerd op het Groningse deel van het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. In de nieuwe projectperiode wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn om dit werkgebied uit te breiden. De samenstelling van de projectgroep en vraagstukken uit andere delen van de provincie Groningen lenen zich hier goed voor. Daarnaast wil Gouden Gronden nog meer een centrale rol gaan spelen met betrekking tot projecten en vraagstukken rond bodem- en waterkwaliteit. Het gaat hierbij met name om kennisdeling, het stimuleren van fysieke maatregelen en het wegnemen van eventuele belemmeringen.

De waarde van wormen

Een mooi voorbeeld van kennisdeling op het gebied van de bodem is de nieuwjaarsbijeenkomst die na de presentatie van de toekomstplannen plaatsvond. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de waarde van wormen. Onderzoekers en ondernemers uit de praktijk belichtten dit thema van meerdere kanten.

Programma Gouden Gronden 2020-2023

Het programma met daarin de speerpunten en doelen voor de komende jaren is hieronder te bekijken.

Informatie

In het programma Gouden Gronden werken het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en de landbouw samen aan een beter bodembeheer. Doel daarvan is onder andere een betere waterkwaliteit en minder verdroging. We werken daaraan met gebiedsgerichte projecten, voorlichting en onderzoek. Uiteindelijk hebben zowel de boeren als het waterschap hier baat bij.