De keur is een verordening met regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van onze dijken en kades, watergangen en bijbehorende gemalen, stuwen, sluizen en inlaten.

Wanneer in de buurt van een water of een dijk (bouw)werkzaamheden plaats gaan vinden, heeft degene die dat wil doen een keurvergunning of keurontheffing van het waterschap nodig. Wij onderzoeken hoe en wat de nadelige gevolgen zijn voor het water of voor de dijken.