De looptijd van de Raamovereenkomst is twee (2) jaar met eenzijdige optie tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. De Raamovereenkomst vangt aan op 1 juli 2022 en eindigt op 1 juli 2024. De maximale looptijd inclusief verlengingen is daarmee vier (4) jaar (48 maanden) en eindigt uiterlijk 1 juli 2026.

Eisen voor deelname aan de meervoudig onderhandse aanbesteding

Financiële geschiktheidseis

 KerncompetentieBewijsmiddel
GF1

U heeft zich op en naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder begrepen (product)aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever waarmee wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de AWIV-2018.

Een kopie verzekeringspolis die voldoet aan hetgeen gesteld onder GF1, eis..

Technische geschiktheidseis: Vakbekwaamheid

 KerncompetentieBewijsmiddel
GT1

Ervaring met het naar tevredenheid leveren van smeermiddelen voor onderdelen van gemalen, sluizen en trekkers.

Je deze kerncompetentie aantonen met een referentieopdracht, niet ouder dan drie jaar gerekend vanaf datum sluiting van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding. De referentieopdracht dient naar tevredenheid van de opdrachtgever te zijn uitgevoerd.

Aanmelding aanbesteding

Bij aanmelding voor deze aanbesteding dien je in onderstaand document te verklaren dat je voldoet aan de gestelde eisen:

  • De bewijsmiddelen dienen direct/hoeven niet bij aanmelding te worden overlegd.
  • De bewijsmiddelen kunnen na verzending van het gunningsvoornemen worden opgevraagd bij de partij met wie de Aanbestedende dienst de Overeenkomst wil sluiten.
  • Als je de gevraagde bewijsmiddelen niet kunt overleggen of als deze niet voldoen, sluit de Aanbestedende dienst je alsnog uit.

Voor deze aanbesteding zijn tegelijkertijd met de publicatie van deze procedure reeds drie partijen uitgenodigd. Noorderzijlvest biedt overige geïnteresseerde partijen de mogelijkheid ook in te schrijven op deze uitvraag, waarbij de eerste twee aangemelde partijen die voldoen aan de gestelde eisen worden uitgenodigd voor de inschrijving.

Inschrijver dient zijn/haar verzoek tot toelating te richten aan inkoop@noorderzijlvest.nl, o.v.v. MVO Oliën en Vetten (smeermiddelen) met referentie Z/22/053514). De aanbesteding wordt elektronisch uitgevoerd via TenderNed (zie www.tenderned.nl).