De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gekozen voor het kabeltracé Eemshaven-West als voorkeursalternatief (VKA) voor de aansluiting van het toekomstige windpark op de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden. Deze keuze is in lijn met het advies dat waterschap Noorderzijlvest en twaalf andere betrokken Groningse en Friese overheidspartijen aan het ministerie hebben gegeven.

Kabelroute

Bij de kabelroute (tracé) Eemshaven-West komen de kabels via de oostelijke punt van Schiermonnikoog aan land, waarna het tracé parallel aan de kust oostelijk naar de Eemshaven loopt. De ministeries hebben hun keuze gemaakt op basis van de Integrale. Effecten analyse (IEA), de reacties vanuit de omgeving (waaronder Rijkswaterstaat) die hierop zijn ingediend, het regioadvies van de dertien regionale overheden en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage op de milieueffectrapportage fase 1.

Transformatorstation

Om de elektriciteit van het windpark aan land te brengen en aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet, is een transformatorstation nodig. Voor de route Eemshaven-West zijn hiervoor twee plaatsen mogelijk: de locatie Waddenweg en de Middenweg. Beide plaatsen worden de komende maanden verder uitgewerkt om zo te bepalen welke het meest geschikt is.

Voorbereidingsbesluit

Om te voorkomen dat in het gebied waar het kabeltracé komt ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden die het gebied minder geschikt maken voor het project, is door de ministeries van EZK en BZK een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid.

Ter inzage voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit ligt ter inzage van 15 januari tot en met 25 februari 2021 en is gepubliceerd op:

Vervolg

De komende periode wordt het voorkeursalternatief samen met TenneT, het Rijk, de betrokken regionale overheden, grondeigenaren en andere belanghebbenden verder uitgewerkt en vastgelegd in een inpassingsplan. Bij deze uitwerking worden alle wensen en behoeften opgehaald die kunnen leiden tot tracéwijzigingen, wijzigingen in de aanlegmethoden of invloed hebben op milieuonderzoeken.

Voorkeursalternatief

Bevestiging van het voorkeursalternatief (VKA) door de minister

Keuze voorkeursalternatief Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (pdf, 198 kB)

Kaartje gewenste kabelroute

Ten noorden van de Waddeneilanden.

Dit kaartje brengt de gewenste kabelroute in beeld waarmee de opgewekte stroom vanuit het windpark op zee aan land komt. De ideale route komt vanuit het noorden waarna deze het puntje van Schiermonnikoog aan de oostkant doorkruist. De kabelroute wordt daarna in een rechte lijn naar beneden doorgetrokken en komt boven Molenrij aan land. Vervolgens wordt de route evenwijdig aan de kustlijn kort achter de dijk in oostelijke richting doorgetrokken naar de Eemshaven. Deze gewenste route kan nog licht verschoven worden. Hiervoor is een gebied afgebakend. Binnen dit gebied zullen geen andere ruimtelijke ontwikkelingen meer worden toegestaan die problemen op kunnen leveren voor de gewenste kabelroute.

Regioadvies

Het regioadvies is opgesteld door de gemeentes, provincies en waterschapIngeklapt

 • Achtkarspelen
 • Ameland
 • Dantumadiel
 • Groningen
 • Het Hogeland
 • Noardeast-Fryslân
 • Schiermonnikoog
 • Tytsjerksteradiel
 • Westerkwartier
 • Wetterskip Fryslân
 • provincies Fryslân
 • provincie Groningen
 • waterschap Noorderzijlvest.

Alle partijen hebben gemeen dat een mogelijke verbinding direct het grondgebied raakt.

Het advies:

Regioadvies Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (pdf, 603 kB)

Aanvullende informatie