Noorderzijlvest nodigt zijn partners, ondernemers en inwoners uit om online aan tafel aan te schuiven. We organiseren drie compacte digitale sessies op 8, 15 en 16 februari tussen 18.30 en 20.00 uur. Het waterschap wil iedereen de mogelijkheid geven mee te praten over de vele facetten van water in de eigen leefomgeving.

Juiste focus op elk gebied
Tijdens de sessies voor drie verschillende gebieden vertelt het waterschap meer over de manier waarop het totale werk aan water voor de komende jaren vorm krijgt. Veel van het werk dat Noorderzijlvest uitvoert, ligt wettelijk vast of er zijn al eerder afspraken over gemaakt. Voor sommige gebieden wil het waterschap heel graag in gesprek met mensen over hun eigen leefomgeving om samen te bepalen of we de juiste focus voor dat specifieke gebied voor ogen hebben. Deze sessies zijn daarvoor de uitnodigende aftrap. 

Werken aan schoon en gezond oppervlaktewater
Deze online sessies zijn ook bedoeld om in gesprek te gaan over de manier waarop Noorderzijlvest de normen uit de Europese Kaderrichtlijn Water wil halen. Deze normen beogen het realiseren van schoon en gezond oppervlaktewater. De laatste planperiode waarin die doelen gehaald moeten worden start vanaf 2022 en loopt door tot 2027. In het gebied liggen 15 waterlichamen die het waterschap aan de normen wil laten voldoen. Voor het Lauwersmeer en het Paterswoldsemeer (2 van de 15 waterlichamen) lopen overigens al gesprekken met de omgeving. De aandacht in deze online sessies gaat dus vooral uit naar de andere waterlichamen.
Er ligt een ontwerp maatregelenpakket klaar. Voordat de provincies Groningen en Drenthe dat pakket later in het komende voorjaar formeel ter inzage leggen, wil het waterschap graag toetsen of de ideeën die er nu liggen, aansluiten bij de mogelijkheden in de omgeving. Het waterschap is op zoek naar reële en kansrijke mogelijkheden om de waterkwaliteit verder te verbeteren: in de landbouw, in de afvalwaterketen, in de natuur en in de recreatieve sector.

Beheer en onderhoud in het veld
Het dagelijkse zichtbare werk van het waterschap levert soms vragen op. Bijvoorbeeld: Waarom onderhouden we op sommige plekken watergangen en oevers regelmatig en doen we dat op andere plekken minder vaak? Hoe natuurlijk is onze manier van onderhouden? Deze en andere aspecten licht het waterschap graag toe. Vragen en opmerkingen van het publiek zijn natuurlijk welkom.

We praten na deze online sessies graag door met belangstellenden over deze verschillende onderwerpen op nieuwe online momenten in februari en maart.

Aanmelden Online aan tafel met het waterschap 

Aanmelden Online aan tafel met het waterschap 

Iedereen die betrokken is bij water in de eigen leefomgeving, als inwoner of als professioneel betrokkene is welkom om aan te schuiven. Aanmelden kan via Aanmelden vervolgsessies 'online aan tafel met het waterschap'

  • Geld voor vispassages en erfgoed

    Het algemeen bestuur vergadert op 21 april. Op de agenda staan onder meer voorstellen om geld te besteden aan twee nieuwe vispassages, twee achterliggende stuwen en de restauratie van twee rijksmonumenten.
  • Regionale Energiestrategie 1.0 is klaar

    Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen de tijd om een besluit te nemen over de ambities en afspraken in de RES 1.0.