Het klimaat verandert. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast en watertekort in de noordelijke provincies groter. Het project 'Droge Voeten 2050' heeft onderzocht welke maatregelen we moeten nemen om wateroverlast tot 2050 te kunnen tegengaan. De provincies en de waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor die maatregelen. Een van de maatregelen is de aanpassing van de waterberging De Onlanden.

Aanpassing waterberging Onlanden nodig

Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest besloot woensdag 19 december 2018 tot aanpassing van de waterberging De Onlanden. De waterberging moet in de toekomst een maximale waterstand van 15 centimeter boven NAP aan kunnen. Momenteel kan de waterberging een maximale waterstand aan van 20 centimeter beneden NAP. Een verschil van 35 centimeter.

Met het optimaliseren van de waterberging willen we zorgen dat de inwoners van ons waterschap ook in de toekomst veilig voor het water kunnen blijven wonen.

Het optimaliseren van de huidige berging betekent dat het waterschap De Onlanden gestuurd kan inzetten tijdens extreem hoogwater situaties. De optimalisatie van De Onlanden gaat globaal om:

  • Het incidenteel verhogen van de waterstand
  • Het aanbrengen van geautomatiseerde stuwen
  • Het plaatselijk ophogen van bestaande kaden

Het realiseren van de maatregel 'Optimaliseren Onlanden' draagt bij aan het voldoen aan de veiligheidsnormen voor de regionale keringen.

Wat doen we nu?

  • Na besluitvorming over de voorkeursvariant start de uitvoeringsfase.
  • De uitvoering vindt plaats onder projectleiderschap van Noorderzijlvest maar in nauwe samenwerking met de betrokken partners, provincie Drenthe, gemeenten Tynaarlo en Noordenveld, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
  • De planning van deze maatregel is erop gericht om zo dicht mogelijk bij de bestuurlijke afspraak met de provincie Groningen te blijven om voor 1 januari 2020 de regionale keringen op hoogte te hebben.
  • We maken in de uitvoering onderscheid in de realisatie van vier beweegbare stuwen, de aanleg van een kade tussen De Onlanden en het Leekstermeer en het plaatselijk ophogen van de keringen rondom de waterberging.

Onderzoek naar milieu-effecten in m.e.r.-procedure

Voordat de uitvoering van de plannen start, gaat het waterschap een uitgebreide m.e.r.-procedure (milieu effect rapportage) volgen.

Een m.e.r.-procedure heeft als doel om bij voorbereiding van plannen het belang van het milieu goed mee te laten wegen. In de uitgebreide procedure betrekken we de omgeving vooraf meer bij het project. Zo zorgen we voor grotere zorgvuldigheid in de besluitvorming.

Terugblik informatieavonden

In februari en maart 2019 hielden we 3 informatieavonden, achtereenvolgens in Roderwolde, in Peize en in Hoogkerk/Eelderwolde. De avonden werden goed bezocht. In Roderwolde waren ongeveer 50 belangstellenden, in Peize kwamen 85 en in Hoogkerk/Eelde meldden zich nog eens 80 geïnteresseerden. Tijdens de avonden lichtten DB-lid Carla Alma en projectleider Gerard Zeemans de plannen toe.

Lijst met vragen en antwoorden Optimalisatie Onlanden

Deze vragen zijn gesteld tijdens de informatieavonden over de optimalisatie van De Onlanden in februari 2019 in Roderwolde en in maart 2019 in Peize en Hoogkerk/Eelderwolde. In enkele gevallen zijn ongeveer gelijkluidende vragen samengevoegd.

Waterberging

Het natuurgebied De Onlanden heeft niet alleen een functie voor de natuur, maar is ook ingericht als waterberging. Door hevige regenval in 1998 en het niet kunnen lozen van al dat water stond het water in grote delen van provincie en stad Groningen dreigend hoog. Vandaar dat daarna de waterberging is aangelegd.

De Onlanden als klimaatbuffer

De Onlanden is een mooi voorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer. Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden die helpen om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Het gebied heeft niet alleen een functie voor de natuur en recreatie, maar is ook ingericht als waterberging.

Natuurfilm ‘De otter, een legende keert terug’

Zaterdag 2 januari 2021 was de première van de natuurfilm ‘De otter, een legende keert terug’ op NPO1. De film toont unieke beelden hoe de otter op jacht gaat naar voedsel, hoe er wordt gespeeld en zelfs hoe een moederotter haar jong zijn eerste zwemles geeft. Dit alles gefilmd in een decor van de prachtige natuur die Nederland waterland te bieden heeft. Ook De Onlanden komt in beeld.

Planning

  • 2019-2020: m.e.r.-procedure, aanvragen van vergunningen
  • 2020-2021: uitwerken bestekken
  • 2021-2022: uitvoering beweegbare stuwen en plaatselijk ophogen van kaden

Vragen

Contactpersoon: Gerard Zeemans.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws over de optimalisatie? Stuur dan een e-mail met vermelding van jouw naam naar optimalisatieonlanden@noorderzijlvest.nl

 

Heb je gevonden wat je zocht?