Wat kun je nou doen bij verzilting van grond- en oppervlaktewater? Welke mogelijkheden zijn er al om erop in te spelen en waar lopen onderzoeken naar? Vragen over ingewikkelde problematiek die om een gezamenlijke aanpak vragen.
Provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in de kustprovincies bundelen hun krachten rond de thema’s verzilting en zoetwaterbeschikbaarheid in het Zoet Zout Knooppunt. Sinds half september is het team van Regiomakelaars op volle sterkte. De Regiomakelaars hebben de opdracht om kennis meer ten goede te laten komen aan de praktijk van boeren, natuurbeschermers en andere gebruikers ‘in het veld’.

Kennis en handelingsperspectief

Verzilting heeft in toenemende mate invloed op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Daarmee beperkt het de gebruiksmogelijkheden voor de land- en tuinbouw, maar bijvoorbeeld ook voor de drinkwaterwinning. De Regiomakelaars ontsluiten kennis, zodat de gebruikers beter bekend raken met de verziltingsproblematiek en de manieren om daarop in te spelen. Eén voorbeeld daarvan is ‘anti-verziltingsdrainage’. Ondergrondse opslag van zoet water is een andere techniek, waarmee de afgelopen jaren veel ervaring is opgedaan. De samenwerkende overheden vinden het bijzonder belangrijk dat het Zoet Zout Knooppunt bijdraagt aan het handelingsperspectief van de gebruikers.

Samenwerking met landelijke partijen

De Regiomakelaars gaan bovendien samenwerken met landelijke partijen zoals Deltares, Stowa en de Ministeries van I&W respectievelijk LNV. Daarnaast zullen zij voor aansluiting zorgen bij landelijke programma's zoals het Deltaprogramma Zoetwater en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Deze partijen hebben de afgelopen jaren veel kennis over verzilting opgebouwd.

Kennisuitwisseling

Onderlinge kennisuitwisseling en coördinatie van nieuwe initiatieven:

De Regiomakelaars verbinden initiatieven die kennisontwikkeling tot doel hebben. Door onderlinge kennisuitwisseling tussen de kustregio’s ontstaat een sterk netwerk. Daarnaast dragen ze bij aan een versterking van het profiel van Nederland als internationaal gidsland op het gebied van verzilting en slim gebruik van zoet water.

Platform voor verziltingsvraagstukken

Het Zoet Zout Knooppunt heeft als doel om verziltingsvraagstukken bespreekbaar te maken. We ontsluiten beschikbare kennis, delen praktijkervaringen en laten zien welke innovaties er zijn in de omgang met zout(er) water. Het Zoet Zout Knooppunt is een netwerkorganisatie waarbij de Regiomakelaars zorgen voor de verbindingen tussen partijen.

zoetzoutknooppunt.nl