Het waterschap Noorderzijlvest baggert elk jaar rond de 50.000 kuub in 10 kilometer aan maren en kanalen. In 2020 baggert het waterschap drie maren in Noord-Groningen. Een maar is een Groningse naam voor een watergang. In de jaren hierna zullen nog veel meer maren en kanalen worden gebaggerd.

Waarom is het baggeren nodig?

Er wordt gebaggerd:

  • Om de waterberging en waterafvoer te verbeteren.
  • Om de waterkwaliteit te verbeteren.
  • Om de vaarweg voldoende diep te houden.

Baggeren

Planning 2020

  • September - oktober 2020: Niehoofsterdiep en Pieterbuurstermaar

De volgende werkzaamheden bereiden wij voor:

  • Het inpeilen van de waterbodem (meten van de hoeveelheid bagger in de watergang).
  • Het afstemmen van het werk met grondeigenaren.
  • Het inventariseren en controleren van kabels en leidingen.
  • Het inventariseren van de oeverbescherming.
  • Het plaatselijk uitvoeren van waterbodemonderzoeken

Deze activiteiten voeren wij uit met een ingenieursbureau die gekozen wordt door middel van een aanbesteding. Als de voorbereidende werkzaamheden afgerond zijn, gaat een aannemer de werkzaamheden uitvoeren. Deze wordt tevens gekozen door middel van een aanbesteding.

Voldoende water in natte en droge perioden

In maart 2020 is de Westeremdermaar gebaggerd. Dit was hard nodig omdat op sommige plekken al meer dan 1 m slib op de bodem lag, waardoor de waterafvoer in de knel raakte en de bevaarbaarheid verslechterde.

Het slib wordt met hydraulische kranen gebaggerd en op de oevers verspreid. Verontreinigd slib wordt met een sleepboot en een kraan uit de maar gehaald, afgevoerd en indien mogelijk hergebruikt. Samen met het waterschap stemt Beukema alles af met belanghebbenden zoals de grondeigenaren.

De komende jaren zullen ook andere maren gebaggerd worden zodat we voldoende water hebben in natte en droge perioden.

Voor betere waterafvoer, kwaliteit en bevaarbaarheid

Baggerwerkzaamheden

De schone bagger wordt met een graafmachine ontgraven en verspreid op de kant. Op locaties waar de graafmachine niet bij kan, wordt een schuifboot ingezet. De grondeigenaren verwerken de bagger op hun land. Ze ontvangen hiervoor een vergoeding. Verontreinigde bagger wordt afgevoerd naar een erkende verwerker en indien mogelijk verwerkt

Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de flora en fauna door bijvoorbeeld het zetten van vlaggen op broedplaatsen en het op tijd maaien zodat vogels niet gaan broeden waar gebaggerd gaat worden. Dit wordt gedaan in overeenstemming met een erkende ecoloog.

Wie baggert

Door middel van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) gaan wij alle baggerwerkzaamheden aanbesteden. In de wet is deze procedure als volgt gedefinieerd:

“een elektronisch proces voor het doen van gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten, waarvan de kenmerken wegens de algemene beschikbaarheid op de markt voldoen aan de behoeften van de aanbestedende dienst, dat is beperkt in de tijd en gedurende de gehele looptijd openstaat voor ondernemers die aan de eisen voor toelating tot het systeem voldoen”.

Een DAS kent twee fasen, namelijk een initiële aanmeldfase om geschikte ondernemers te kwalificeren voor het DAS voor baggerwerkzaamheden en vervolgens mini-competities onder alle gekwalificeerde ondernemers.

Zodra het mogelijk is om zich als aannemer hiervoor aan te melden, wordt u op de hoogte gebracht via onze website en mogelijk nog andere kanalen.

Baggeren riooloverstorten

Aan de te baggeren kanalen liggen een aantal riooloverstorten. Het hier vrijkomende bagger moeten we afvoeren naar een erkende verwerker vanwege mogelijke risico’s op ziektekiemen tot 250 m. vanaf het lozingspunt. Op dit moment doen wij onderzoek naar een duurzamere en kostenbesparende omgang met de vrijkomende overstortbagger. Voorbeelden zijn het verwerken van de overstortbagger in kades of onder wegen, mits uit het onderzoek blijkt dat de bagger ‘schoon’ is. Het onderzoek borduurt voort op een pilot in 2017-2018, toen is het waterschap gestart met het onderzoeken van overstortbagger.

Vragen

Projectleider Ruurd van der Berg
Projectmedewerker Marieke Koers

Contact

Boezemkanalen beheergebied Noorderzijlvest

Boezemkanalen beheergebied Noorderzijlvest

 

Alle boezemkanalen hebben samen een lengte van 333 kilometer. De boezemkanalen liggen hoofdzakelijk in het landelijk gebied maar deels ook in het stedelijk gebied. Deze kanalen hebben de functie van waterafvoer en -aanvoer. Van deze boezemkanalen heeft circa 286 km ook de functie van vaarweg (categorie B of C). De vaarwegdiepte varieert van minimaal 1,00 tot 1,40 m ( t.o.v. het streefpeil).

geo.noorderzijlvest.nl/Waterschapskaart

Heb je gevonden wat je zocht?