Maar liefst 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

Een gezamenlijk initiatief

Voor de bijdrage van de RES-regio Drenthe en Groningen vond een zorgvuldig proces plaats. In samenspraak met de betrokken gemeenten is geïnventariseerd welke wind- en zonprojecten ‘in de pijplijn’ zitten. Daarna formuleerde elke gemeente een aanvullende ambitie op het gebied van wind en zon. De optelsom van alle projecten ‘in de pijplijn’ en de ambities vormt de regionale bijdrage. Voor de projecten die in de pijplijn zitten, geldt dat een groot deel al is gerealiseerd c.q. vergund en dat een klein deel nog moet worden vergund.

Vervolg

De gemeenteraden en Provinciale Staten krijgen de concept-RES’en ter vaststelling aangeboden in april/mei. De Algemeen Besturen van de waterschappen worden informatief betrokken bij de stukken. Daarna, uiterlijk voor 1 oktober, leveren de regio’s de concept-RES’en in bij het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat alle regionale plannen doorrekenen, en bezien of zij tezamen de gevraagde 35 TWh kunnen leveren.

Ook inwoners en bedrijven worden betrokken

De concept-RES’en zijn een tussenstap om voor 1 juli 2021 te komen tot de definitieve RES 1.0 die vervolgens elke twee jaar wordt geactualiseerd. De uitwerking van de RES krijgt vorm in samenwerking met de samenleving, waaronder inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. De gemeenten betrekken hun inwoners hierbij via communicatie en ook participatie. Energiecoöperaties spelen een belangrijk rol om inwoners en bedrijven mee te laten profiteren van de voordelen van zonne- en windenergie. Het is de bedoeling dat de financiële opbrengsten van de projecten (deels) ten goede komen aan deelnemende inwoners en de directe omgeving.

Persberichten

Persberichten over de concept-RES Groningen en de concept-RES Drenthe gepubliceerd 14 april 2020

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Regionale Energie Strategie?