Hieronder volgt een lijst van partijen die specifiek het thema waterschappen benoemd hebben. 

Hieronder volgt een lijst van partijen die specifiek het thema waterschappen benoemd hebben. 

PvdA/GL

 • Waterschapspartijen meer financiële ondersteuning.
 • Vergoeding waterschapsbestuurders gaat omhoog.
 • Alle zetels in de waterschappen worden via verkiezingen door burgers gekozen.

PvdD

 • De geborgde zetels in de waterschapsbesturen, die nu nog gereserveerd zijn voor boeren en beheerorganisaties, worden afgeschaft.

BBB

 • BBB vindt het belangrijk dat onze waterschappen blijven bestaan.
 • Waterschappen zorgen voor veilig wonen en werken achter de dijken, zuiveren het afvalwater en beheren de watersystemen zodat, water overlast voorkomen wordt en er voldoende zoet water beschikbaar is voor de voedselproductie.
 • Wij willen ervoor zorgen dat beleid wordt gemaakt door mensen met kennis van de praktijk en voorkomen dat onze waterveiligheid een uitwisselbaar item is tijdens politieke onderhandelingen. Daarom blijven wij een voorstander van de geborgde zetels bij de waterschappen. 

CU

 • Aanpak funderingsproblematiek. Als gevolg van keuze uit het verleden, voor onder andere lage waterstanden, neemt de paalrot en funderingsproblematiek steeds meer toe.
 • Het Rijk, Provincies, waterschappen en gemeenten erkennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin en nemen meer regie in de aanpak van deze problematiek.

50PLUS 

 • Waterschappen krijgen door wijziging van de Waterwet de ruimte om kerntaken uit te breiden zoals het opwekken van energie en het verkopen van grondstoffen uit het rioolwater.
 • 50PLUS wil dat bij de waterzuiveringsbelasting het daadwerkelijke waterverbruik of het feitelijk aantal personen in het huishouden als uitgangspunt wordt genomen.

NSC

 • We koesteren de waterschappen; zij waarborgen de bestuurlijke aandacht voor veiligheid tegen overstroming en waterbeheer. Dit is een bestaansvoorwaarde voor ons land.

SGP

 • Er liggen grote wateropgaven. Daarom moeten we geen tijd en energie verdoen aan structuurdiscussies. Waterschappen hebben zich al eeuwen op positieve wijze bewezen. Hun bestaansrecht is voor de SGP geen punt van discussie. Integendeel. Niet voor niets komen delegaties uit het buitenland naar Nederland om te kijken hoe goed we het waterbeheer hier geregeld hebben.
 • De SGP wil handhaving van de geborgde zetels voor onder meer boeren en natuurorganisaties. Het beperken van het aantal geborgde zetels en het schrappen van de geborgde zetels voor bedrijven was wat de SGP betreft geen verstandig besluit. Boeren, terreinbeheerders en bedrijven hebben groot belang bij goed waterbeleid, kennis van zaken en verdienen daarom een eigen stem in het waterschapsbestuur.
 • Waterschappen moeten effectief op kunnen treden tegen ‘onveilige’ plannen: de watertoets mag daarom niet langer een vrijblijvend advies zijn.
 • Waterschappen betalen mee aan de versterking van dijken en duinen in hun gebied. Voor een provincie als Zeeland betekent dit een onevenredige last. Dat verdient aanpassing.