Waterveiligheid betekent dat het water in goede banen geleid moet worden om veilig door het land te kunnen stromen. Dit ter voorkoming van onder andere overstromingen en wateroverlast.

VVD

De zeespiegel stijgt. We zorgen ervoor dat we uiterlijk 2050 alle dijken en keringen hebben verstevigd, zodat we overstromingen zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

SP

-

JA21

Inzetten op klimaatadaptatie: aanpassen aan het klimaat door investeringen in dijken, watermanagement, klimaatbestendig bouwen en onderzoek naar ‘adaptatie-innovatie’

CDA

We zetten het Deltaprogramma door, waarmee we ook in 2050 droge voeten houden, en stimuleren het vasthouden in plaats van het afvoeren van water.

PvdA/GroenLinks

Bij dijkversterkingsprojecten maken we werk van meekoppelkansen. En voldoende budget voor dijken.

D66

  • Nederland is een wereldwijde inspiratie voor de omgang met water. Onze dammen en dijken zijn een visitekaartje. Toch gaat het soms mis, zoals bij de overstromingen in 2021 in Limburg. We blijven inzetten op het verbeteren van de bescherming tegen wateroverlast zodat het water onze vriend blijft, en nooit meer onze grootste vijand wordt. We maken daarbij gebruik van natuurlijke oplossingen in lijn met de filosofie van Ruimte voor de Rivier. 
  • We bereiden ons voor op het scenario waarbij de zeespiegel verder stijgt en de huidige kustbescherming niet langer voldoet. We starten daarom vóór 2027 met minimaal één proefproject voor nieuwe vormen van kustbescherming, zoals een brede dijk en/of eilanden met verschillende functies voor de Zeeuwse kust.

BBB

Om Nederland te blijven beschermen tegen hoogwater, investeren we in dijk- en kustbescherming. We blijven inzetten op innovatie en (inter)nationale samenwerking om Nederland ook in de toekomst veilig te houden. Om de impact van deze bescherming voor dijkbewoners zo minimaal mogelijk te maken, zetten we in op binnendijkse dijkverzwaring. 

VOLT

-

NSC

Er is een nieuw Deltaplan nodig om het land te beschermen tegen overstroming en om in te spelen op wateroverlast, bodemdaling én droogte. De beschikbaarheid van zoet water moeten we hierbij vergroten door water langer vast te houden en meer ruimte te creëren voor waterberging.

PvdD

  • Oevers, dijken en waterkanten worden zo natuurlijk mogelijk ingericht en het maaibeleid wordt daarop aangepast, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met dieren en planten.
  • Bij hoge kades worden Fauna Uittreedplaatsen (FUP’s) aangelegd, zodat dieren uit het water kunnen komen.
  • Jaarlijks sterven zo’n 50.000 muskus- en beverratten een gruwelijke dood in een klem of verdrinkingsval. Dit moet stoppen.
  • De overheid moet inzetten op preventie en versterkte dijkbewaking.

ChristenUnie

De ChristenUnie blijft daarom met het Deltafonds investeren in het Deltaprogramma ten behoeve van waterveiligheid, klimaatadaptatie en zoetwatervoorziening, op de korte en lange termijn.

Door een extra waterkering in de Nieuwe Waterweg te realiseren, achter de Maeslandtkering, wordt de faalkans van de waterkering in de Rijnmond fors teruggebracht. Deze zogenaamde ‘Hollandkering’ zorgt daardoor voor minder intensieve dijkversterkingen in het achterland, waardoor ruimte en geld wordt bespaard.
 

SGP

Bij gebiedsontwikkeling wordt vaak maar beperkt gekeken naar waterveiligheid. Dit moet aan de voorkant meegenomen worden. De watertoets wordt versterkt.

Bij waterveiligheidsprojecten moet gekeken worden naar koppeling met andere doelen, zoals een betere leefomgeving. Natuurlijk alleen als de projecten hierdoor geen vertraging oplopen en het juist helpt om de procedures en uitvoering soepeler te laten verlopen.

PVV

Het klimaat verandert altijd, al eeuwenlang. Bij veranderende omstandigheden passen we ons aan. Dat doen we door verstandig waterbeheer, door het verhogen van de dijken wanneer dat nodig is en door ruimte voor de rivier.

De gevolgen van de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant zijn groot. De Limburgers, Brabanders, maar ook Gelderlanders verdienen meer maatregelen tegen hoogwater. Daarom moet het waterbeheer worden geïntensiveerd; naast het verhogen van de dijken wanneer dat nodig is, maakt de PVV extra geld vrij voor meer ruimte voor de rivier.

FvD

Inzetten op adaptatie door - waar nodig - onze infrastructuur te verbeteren. Door te investeren in innovatie op gebied van dijkenbouw, kustbescherming, rivierbeheer en gewasontwikkeling. Deze kennis ook als exportproduct gebruiken: Nederland wereldwijde koploper in adaptatie, watermanagement, etc.