Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest vergadert op 27 oktober, deze keer vanuit het kantoor van het Waterbedrijf Groningen. Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

Beheer en onderhoud: andere accenten in uitvoering

Het algemeen bestuur stelt het nieuwe beheer- en onderhoudsplan vast. In het dagelijks beheer en onderhoud van watergangen kiest Noorderzijlvest voor andere accenten met meer aandacht voor biodiversiteit:

  • onderzoeken of het waterschap minder vaak kan maaien op de primaire en regionale keringen in combinatie met het afvoeren van maaisel;
  • meer inzet op het bestrijden van exoten als de grote waternavel om verdere verspreiding tegen te gaan;
  • meer eenzijdig maaien zodat er langs taluds langer riet en begroeiing blijft staan;
  • beter onderhouden van vispassages.

Peilbesluit Eerste Schil Electraboezem

Binnen het werkgebied van Noorderzijlvest heeft een gebied van circa 45.000 ha te maken met meer dan 10 cm bodemdaling door aardgaswinning. In dit gebied neemt het waterschap negen nieuwe peilbesluiten. Peilbesluiten zorgen ervoor dat de waterpeilen in een gebied goed zijn afgestemd op de verschillende vormen van grondgebruik in dat gebied, zoals landbouw, natuur en bebouwing. Inmiddels zijn twee van de negen peilbesluiten afgerond. De overige volgen uiterlijk in 2022. Doel van deze peilbesluiten is compensatie van de effecten van bodemdaling door aardgaswinning.

Het algemeen bestuur besluit woensdagavond over het bodemdalingspeilbesluit Eerste Schil Electraboezem. Sinds het begin van de gaswinning is de bodem in de Eerste Schil Electraboezem tussen de 18 en 34 cm gedaald. De prognose voor 2080 in dit peilgebied is een einddaling van tussen de 26 en 43 cm. Wanneer de waterpeilen op het oude, hogere niveau blijven, zou het gebied te nat worden. Noorderzijlvest moet daarom de streefpeilen in de peilgebieden van de Eerste Schil Electraboezem aanpassen aan de mate van bodemdaling. In het nieuwe, dynamisch peilbeheer houdt het waterschap ook rekening met gevolgen van klimaatverandering.

Voor het peilbesluit zijn de effecten van het besluit doorgerekend en getoetst. Noorderzijlvest heeft de effecten besproken met de grondgebruikers in het gebied. Daaruit bleek dat de streek grote moeite had met de geplande opheffing van gemaal Oldenoord. Dat gemaal zorgt voor verschil in peil binnen het gebied waar dit peilbesluit over gaat. Het ontwerp-peilbesluit is daarop aangepast. Dat ontwerp heeft nu brede steun vanuit het gebied.

Als gevolg van het peilbesluit zijn maatregelen in het gebied nodig. Voor de voorbereiding en uitvoering van die maatregelen is een krediet nodig van € 1.190.000. De Commissie Bodemdaling draagt ongeveer € 565.000 bij in de kosten. 

Actualisatie beleid oeververdedigingswerken

Het waterschap bereidt geactualiseerd beleid voor over de inrichting van oevers en de aanwijzing van de onderhoudsplicht van oeververdedigingswerken. Dit doen we om duidelijkheid te creëren over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van oevers, taluds en oeververdedigingswerken, zoals kades en beschoeiingen. Dat is nodig omdat er door achterstallig onderhoud aan oevers onveilige situaties (dreigen te) ontstaan. Dit is vaak het gevolg van onduidelijkheden over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Het aanwijzen van de onderhoudsplicht is de verantwoordelijkheid van het waterschap. Hierdoor kan een partij verantwoordelijk voor het onderhoud worden en te maken krijgen met de (financiële) gevolgen daarvan. Dat wil het waterschap op een goede manier gaan regelen. Het geactualiseerde beleid is het uitgangspunt waarmee we gaan praten met de betrokkenen. Dit doen we via gebiedsprocessen. Werkende weg gaan we onderzoeken wat de effecten van het voorgestelde beleid zijn. De eerste pilot met zo’n gebiedsproces voert het waterschap dit najaar uit langs het Damsterdiep. 

Het beleid is van toepassing op nieuwe aanvragen voor aanleg, vervanging of verwijdering van oeververdedigingswerken. Het geldt ook bij situaties waarbij de onderhoudsplicht niet bekend is. In sommige gevallen is de onderhoudsplicht nu al wel bekend. Voorlopig verandert er dan niets. Pas wanneer een bestaand oeververdedigingswerk wordt vervangen en daarvoor een nieuwe vergunning moet worden afgegeven, kan een eventuele wijziging van de onderhoudsplicht aan de orde zijn.