Op de bodem van sloten ontstaat modder of slib. Dit noemen we bagger. Deze laag ontstaat door dode waterplanten, bladeren en het afspoelen van grond (klei, zand) in de watergang. De baggerlaag groeit ongeveer met 2 à 3 centimeter per jaar. Het waterschap haalt de bagger met behulp van kranen uit het water en schept de bagger op de kant. Met deze bagger kunnen we bijvoorbeeld waterkeringen en landbouwpercelen ophogen.

Vaak wordt de bagger niet door het waterschap verwerkt. In die gevallen moet de eigenaar van het perceel dat aan de watergang ligt, zelf de bagger verwerken of afvoeren. Dit is wettelijk geregeld: de oevereigenaren, en dat zijn meestal agrariërs, hebben een zogenaamde ontvangstplicht voor de baggerspecie die vrijkomt tijdens het regulier onderhoud (artikel 5.23 van de Waterwet).

Vergoeding om bagger op te ruimen

Vanaf 2 juli 2020 is er een nieuwe vergoedingsregeling voor het baggeren. Eigenaren die zelf de bagger moeten verwerken, hebben recht op een vergoeding. Deze vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten, gebaseerd op de kosten die het waterschap zou maken voor het verspreiden van de bagger. Er wordt een bedrag uitgekeerd op basis van het aantal m3 ingedroogde baggerspecie dat op het land is ontvangen.

Braakland-vergoeding

Daarnaast zijn er nog twee aanvullende vergoedingen. De eerste betreft de braakland-vergoeding en geldt wanneer de baggerwerkzaamheden voorafgaand aan het teeltseizoen, dus vóór 15 juli, bekendgemaakt worden. Eigenaren kunnen de strook waarop dat seizoen bagger komt, vrijlaten en ontvangen hiervoor deze vergoeding.

Vergoeding gewasschade

De tweede vergoeding gaat over gewasschade. Wanneer de aankondiging voor de baggerwerkzaamheden pas na 14 juli plaatsvindt, kunnen eigenaren die bagger op hun land ontvangen, een vergoeding voor geleden gewasschade aanvragen. Er vindt alleen een vergoeding plaats als een strook grond niet gebruikt kan worden, of wanneer de gewasopbrengst aantoonbaar minder is. De vergoeding die Noorderzijlvest voor gewasschade biedt, is conform de gewasschadevergoeding die de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO Nederland) heeft afgesproken met de Gasunie.

Op stroken grond, waarvoor zonder aankondiging tijdens het werk onverhoopt toch baggerspecie moet worden gedeponeerd, geldt de vergoeding voor geleden gewasschade op basis van de Gasunie / LTO regeling. Bij schade aan gewassen die niet in de voorgenoemde regeling zijn opgenomen, wordt maatwerk verricht.

Baggeren

Vergoeding aanvragen

Denkt u op basis van deze informatie, recht te hebben op een vergoeding? Meld dit dan bij  de uitvoerders van het waterschap, via het algemeen nummer (050) 3048911.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marc Bethlehem van waterschap Noorderzijlvest via het algemene telefoonnummer (050) 30489 11.

De volledige regelingen vindt u hier: