Het waterschap Noorderzijlvest werkt aan het gebiedsprogramma Paterswoldsemeer. Tijdens een openbare bijeenkomst op 24 februari 2020 heeft dijkgraaf Bert Middel de toezegging gedaan dat er geen moeraszones in het meer worden aangebracht. Ook hebben aanwezigen tijdens deze bijeenkomst aandacht gevraagd voor het Paterswoldsemeer als recreatiemeer en mogelijke hinder als gevolg van overmatige plantengroei.

Naar aanleiding van de bijeenkomst van 24 februari 2020 is het waterschap in gesprek gegaan met vertegenwoordigers uit het gebied. In samenspraak met hen is een Herstartnota opgesteld.

Herstartnota

De Herstartnota geeft informatie over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Het Paterswoldsemeer voldoet nu niet aan de KRW-normen. In de Herstartnota zijn daarom maatregelen opgenomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de eerder geuite zorgen.

In de Herstartnota wordt ook toegelicht waarom vier maatregelen uit het oorspronkelijke plan wel worden uitgewerkt. Dat zijn:

  • het verbreden van de bestaande stuw nabij de Meerschapsboerderij,
  • de aanpak van een vismigratieknelpunt Piccardthofplas-Paterswoldsemeer,
  • het vervangen van het poldergemaal Hoornsedijk door een krachtiger gemaal met ijzerzandbassin om het fosfaat te verwijderen
  • en een ander peilbeheer voor het Paterswoldsemeer.

Deze maatregelen zijn echter niet voldoende om de KRW-normen te halen. Er is meer nodig als alternatief voor de vervallen moeraszones.

Deel uw suggesties

Tijdens en na de bijeenkomst van 24 februari 2020 zijn aanvullende maatregelen genoemd. Deze worden nader onderzocht. Heeft u (andere) suggesties voor te nemen maatregelen? We horen het graag. Vanaf half juni wordt er een digitale omgeving ingericht op deze website. Via deze omgeving kunt u dan uw ideeën naar ons sturen.

Nieuwsbrief KRW-maatregelen Paterswoldsemeer

Wilt u voortaan actuele berichtgeving over de ontwikkelingen met betrekking tot de KRW-maatregelen Paterswoldsemeer in uw mailbox ontvangen, geef u dan op voor de nieuwsbrief. Dat kan via: paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl.

Eerdere berichtgevingen

Berichtgevingen staan op de sub-site Project gebiedsprogramma Paterswoldsemeer:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via het e-mailadres paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl.

Meer informatie project

De Herstartnota, achtergrondinformatie, onderzoeksrapporten en verslagen van de gebiedsbijeenkomsten in februari zijn te vinden op:

Paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl