Waterschap Noorderzijlvest heeft gebouwen in haar bezit die geen primaire waterstaatkundige functie meer vervullen. Als onderdeel van het beleid cultuurhistorie voert het waterschap een strategie dat inzet op de herontwikkeling van deze gebouwen. Sommige van deze panden staan nu leeg en dat is een gemiste kans. Niet alleen kost het jaarlijks beheer en onderhoud, tijd en geld. Het zijn ook unieke objecten, soms monumentaal en met een eigen waterverhaal. Het waterschap wil deze verhalen delen en wil dat het liefst in samenwerking met anderen doen.

Waarhuis Schouwerzijl
Foto: Gert Hardeman

In het dorp Schouwerzijl (ten westen van het dorp Winsum) staat het waarhuis Schouwerzijl. Het doel is om de juiste partner te selecteren voor de voormalige sluiswachterswoning te Schouwerzijl. De voorkeur gaat ernaar uit om één partij te vinden die het waarhuis weer nieuw leven in kan blazen.

Hoe werkt het?

Er wordt gezocht naar een ondernemer of partij die aansluit bij de ambities van het waterschap en op eigentijdse wijze invulling geeft aan het waterverhaal van dit unieke object. Om die partij uiteindelijk te vinden heeft het waterschap ervoor gekozen om een bepaald proces te doorlopen. Dit proces heeft overeenkomsten met een niet-openbare aanbestedingsprocedure. Alleen is er in deze situatie geen sprake van een aanbestedingsplichtige opdracht. Het te volgen proces om een partij te vinden die aansluit bij de ambities van het waterschap ziet er als volgt uit.

Selectiefase

Er is sprake van een proces dat bestaat uit twee fasen. Een selectiefase en een gunningsfase:

  • De selectiefase is openbaar. Op basis van de inschrijvingen worden minimaal twee en maximaal vijf partijen geselecteerd. De geselecteerden worden uitgenodigd om in te schrijven en ontvangen daarvoor de gunningsleidraad.
  • In de gunningsfase wordt de inschrijvers verzocht een compleet ondernemersplan met sluitende businesscase op te stellen. De plannen worden in deze fase beoordeeld op basis van de vooraf vastgestelde criteria die in de gunningsleidraad verder worden toegelicht.

Beoordeling

Partijen worden in twee rondes beoordeeld.

  • In de eerste ronde (selectiefase) is een beknopte planvisie voldoende. Op basis daarvan worden twee tot vijf partijen geselecteerd.
  • In de tweede ronde (gunningsfase) moet de planvisie zijn uitgewerkt naar een volledig businessplan, inclusief een financiële onderbouwing.
  • De uiteindelijke winnaar wordt geselecteerd op basis van de selectiecriteria, zie documenten onderaan de pagina.

Er wordt gezocht naar een creatieve invulling voor de komende 25 jaar. Een belangrijk doel van deze nieuwe invulling is de lange termijn duurzame instandhouding van het waarhuis met schuur. In de tweede ronde moeten inschrijvers met een businesscase aantonen dat deze lange termijn instandhouding bekostigd kan worden vanuit de exploitatie.

Planning

Doorkijk selectiefaseDatum
Aankondiging, publicatie selectieleidraad16 maart 2022
Locatiebezoek geïnteresseerde partijen. Aanmelden voor één van de twee genoemde data via: 
mimmo@coup-group.com 
6 en 7 april 2022
Uiterste datum indienen van vragen ten behoeve van de aanmelding26 april 2022
Schriftelijke beantwoording vragen selectiefase4 mei 2022
Uiterste datum ontvangst verzoek tot deelneming. Indiening planvisie en bijlagen via: mimmo@coup-group.com 19 mei 2022
Bekendmaking resultaat beoordeling aanmeldingen31 mei 2022
Doorkijk gunningsfase (onder voorbehoud)Datum
Gunningsleidraad ter beoordeling naar het waterschap12 mei 2022
Goedkeuring gunningsleidraad1 juni 2022
Uitnodiging tot inschrijving (geselecteerde gegadigden)1 - 3 juni 2022
Locatiebezoek inschrijvers16 juni 2022
Uiterste datum indienen aanvullende vragen 23 juni 2022
Nota van beantwoording30 juni 2022
Uiterste datum indienen voorstellen en biedingen18 juli 2022
Voornemen tot gunning22 juli 2022
Vestiging recht van opstal en huurcontractNader te bepalen

Heb je gevonden wat je zocht?