Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest komt op woensdag 1 juli vanaf 18.30 uur bijeen om een reeks besluiten te nemen. De volle agenda wordt afgewerkt tijdens deze eerste besluitvormende vergadering na het uitbreken van de coronacrisis. Het bestuur vergadert onder meer over de volgende onderwerpen:

Kaderbrief 2021-2024: de basis sober en doelmatig op orde

Noorderzijvest heeft de afgelopen jaren de kosten van het werk aan het totale watersysteem en het zuiveren van afvalwater behoorlijk zien stijgen. Het bestuur heeft aan het begin van de bestuursperiode na de verkiezingen in 2019 afgesproken te streven naar een gematigde stijging van deze kosten. Met het financiële perspectief in de kaderbrief maakt het bestuur dat voornemen waar. Door goed te kijken naar de planning en doorloop van projecten en de inzet van mensen en middelen realiseren we een gematigde stijging van de kosten. Daarom kunnen we voor het komende jaarplan gaan rekenen met een gemiddelde stijging van de kosten voor het werk van het waterschap van 4%. Wat dat betekent voor de ontwikkeling van de tarieven voor inwoners en bedrijven wordt duidelijk bij de presentatie van het jaarplan eind dit jaar. In de stijging van de kosten houden we rekening met mogelijke effecten van de coronacrisis, bijvoorbeeld door vertraging in de uitvoering van projecten, minder inkomsten doordat meer kwijtschelding wordt aangevraagd of het niet kunnen innen van belastingen bij inwoners of bedrijven die door de crisis de belasting niet kunnen betalen.

We blijven investeren in ons watersysteem en in onze taak om afvalwater te zuiveren. Het algemeen bestuur besluit op 1 juli over vervolgstappen in onder meer de volgende projecten

Dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat

Voor het project dijkversterking Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat besluit het algemeen bestuur woensdagavond over de financiering van de planuitwerkingsfase voor de verbetering en versterking van deze dijk als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Er wordt een krediet van € 12,8 miljoen aangevraagd. De start van de uitvoering van de dijkversterking staat gepland in 2023. Het werk moet uiterlijk in 2025 gereed zijn.

Samen werken aan een sterke dijk en een vitale kustzone Lauwersmeer

Dankzij de krachtenbundeling van alle partners is in de verkenning (2017-2020) van de dijkversterking de beste oplossing gevonden voor een sterke dijk en een vitale toekomstbestendige (bredere) kustzone. Hiermee anticipeert het waterschap op toekomstige zeespiegelstijging en klimaatverandering en koppelen we de functies van natuur, recreatie/toerisme, economie en verkeersveiligheid aan waterveiligheid. Kortom: een sterke dijk met extra’s voor natuur, recreatie, economie en verkeersveiligheid.

Opknapbeurt voor spuicomplex Cleveringsluizen

Het spuicomplex Cleveringsluizen, bij Lauwersoog, is in 2000 overgedragen van de provincie Groningen naar Waterschap Noorderzijlvest. Daarbij is in het Waterakkoord Lauwersmeer bepaald dat waterschap Noorderzijlvest voor het spuicomplex het beheer en onderhoud uitvoert en Wetterskip Fryslân bijdraagt voor de helft van de kosten. Het complex zorgt voor de afvoer van het boezemwater van de beide waterschappen.

Het hele complex bestaat uit drie spui eenheden met een open betonnen constructie.Het complex staat in open gebied aan zee, vol in de wind, zon, regen en storm trotserend in een zout milieu. Het complex is vanaf de begane grond tot aan boven voorzien van een coating die is aangebracht in de jaren negentig. De coating is van belang om aantasting van het beton te voorkomen. De bestaande coating laat zowel buiten als binnen op de grote oppervlakten los van het beton. We investeren nu om betonrot te voorkomen. De omgeving zal dat op prijs stellen: omwonenden en passanten attendeerden ons ook op het minder fraaie aanzicht met de loslatende coating. Het algemeen bestuur besluit woensdagavond over een krediet van ruim
€ 500.000 voor deze opknapbeurt.

Realisatie nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Westerkwartier

Voor het project Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Westerkwartier besluit het algemeen bestuur over de kredietaanvraag van bijna
€ 5,5 miljoen om de aanbesteding voor te bereiden. De installaties in Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn zijn aan vervanging toe. Onderzoek heeft uitgewezen dat één nieuwe centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie op de locatie Gaarkeuken de beste oplossing is. Het project omvat de bouw van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken, het opheffen van de installaties in Marum en Zuidhorn en de aanleg van
20 km persleidingen tussen Marum en Gaarkeuken en Zuidhorn en Gaarkeuken. De nieuwe installatie zuivert beter en zorgt voor schonere sloten en kanalen. De installaties in Marum en Zuidhorn worden gesloopt. Op die locaties komen nieuwe rioolgemalen en wordt voor de overblijvende ruimte een nieuwe bestemming gezocht.

De afgelopen maanden heeft het waterschap onderzoek gedaan naar mogelijke zuiveringstechnieken en het optimale tracé van de persleidingen. De aanbesteding van het project staat gepland voor 2021. De schop kan dan in 2022 in de grond. In de loop van 2024 zal de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in gebruik worden genomen.

Omgeving

Over het tracé van de persleidingen is veel overleg gevoerd met externe partijen zoals de gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen. Gekozen is voor een tracé dat technisch haalbaar is en dat zo weinig mogelijk impact heeft op de omgeving en flora en fauna. In augustus neemt het waterschap contact op met de grondeigenaren over de aanleg van de persleidingen. In het najaar volgt een algemene informatiebijeenkomst voor de inwoners van de gemeente Westerkwartier. Hoe deze bijeenkomst plaatsvindt, hangt af van de dan geldende coronamaatregelen.

AB-vergadering

De vergadering is openbaar en start om 18.30 uur in ons hoofdkantoor aan de Stedumermaar 1 in Groningen. Vanwege de RIVM-voorschriften in verband met het coronavirus zijn er op de publieke tribune een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We vragen belangstellenden zich vooraf aan te melden via griffie@noorderzijlvest.nl.