Op 18 mei heeft Annette van Velde, DB-lid Waterschap Noorderzijlvest, de aftrap gegeven voor het project ‘Boeren Meten Water - Verzilting’. Zij plaatste de eerste Aquapin samen met Jouke Velstra, directeur van Acacia Water, en Pieter Meijer. Meijer is als akkerbouwer een van de deelnemers aan het project ‘Boeren Meten Water’. Het project voorziet de deelnemende agrariërs van meetapparatuur en begeleidt hen.

Achtergrond

De landbouw in het noordelijk zeekleigebied is mede door de pootgoedteelt van grote
economische en maatschappelijke waarde voor deze regio. Steeds vaker krijgt deze sector te maken met een toename van de verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Verzilting kan schade veroorzaken aan gewassen en daardoor de opbrengst verminderen.
Schade door verzilting is niet altijd goed te onderscheiden van droogteschade. Daarom is het goed om de verziltingssituatie in kaart te brengen. Het project ‘Boeren Meten Water - Verzilting’ stelt boeren in staat om zélf metingen uit te voeren in het perceel en oppervlaktewater. De meetgegevens worden verrijkt met informatie van het waterschap en het KNMI. De inzichten die dit oplevert kunnen helpen om de juiste maatregelen te nemen voor het vergroten van teeltoptimalisatie. Boeren Meten Water biedt plaats aan 100 agrarisch ondernemers, waarvan 50 uit Groningen.

Meetapparatuur

Deelnemers aan het project krijgen de beschikking over speciaal ontwikkelde meetapparatuur; de AquaPin en de AquaMobile. De AquaPin is een modulair opgebouwde pin met verschillende sensoren die continu het zoutgehalte van het grondwater, bodemvocht en de grondwaterstand meten. De AquaMobile is een mobiele meter met een EC-sensor, waarmee handmatig het zoutgehalte in oppervlaktewater en drainwater gemeten kan worden. De meetgegevens worden automatisch doorgezet naar een speciaal ontwikkeld webplatform, waar deelnemers in een beveiligde omgeving toegang hebben om de verzamelde gegevens in te zien.