Het algemeen bestuur vergadert op 14 december over (onder meer) de volgende punten:

  • € 28,5 miljoen voor transport afvalwater Westerkwartier
  • Nieuw peilbesluit polder Casper Hommes
  • Waterschap zet belangrijke stappen voor invoering Omgevingswet

€ 28,5 miljoen voor transport afvalwater Westerkwartier

Voor de aanleg van het afvalwatertransportsysteem in de gemeente Westerkwartier neemt het algemeen bestuur een besluit over de aanvraag van €28,5 miljoen uitvoeringskrediet. De oude rioolwaterzuiveringsinstallaties in Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen die gesteld worden aan gezuiverd water. Het waterschap bouwt een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. Om het rioolwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe zuivering in Gaarkeuken te transporteren, legt het waterschap in totaal 20 km persleidingen aan onder de grond. Dit krediet is noodzakelijk voor de aanleg van de persleidingen, waarmee het afvalwater naar de nieuwe zuivering wordt getransporteerd.
De aanleg van het afvalwatertransportsysteem maakt net als de bouw van de nieuwe zuivering onderdeel uit van het totale project RWZI Westerkwartier. Naast de aanleg van de persleidingen wordt het uitvoeringskrediet ook ingezet voor de nieuwbouw en renovatie van rioolgemalen op het traject. Daarnaast zullen twee bestaande leidingen onder het terrein van afvalverwerkingsbedrijf Indaver TOP Gaarkeuken B.V. vervangen worden. Deze leidingen zijn verouderd en moeten vernieuwd worden. Gelijktijdig met het waterschap zal FrieslandCampina Marum evenwijdig aan het afvalwatertransportsysteem van het waterschap op eigen kosten een watertransportsysteem aanleggen voor de afvoer van gezuiverd restwater. 

Nieuw peilbesluit voor polder Casper Hommes

In gebieden waar meer dan 10 centimeter bodemdaling als gevolg van gaswinning aan de orde is, worden 9 nieuwe peilbesluiten vastgesteld. Nu is het peilbesluit voor de polder Casper Hommes aan de beurt. Het gebied ligt grofweg tussen Ten Boer, Thesinge en Bedum. Hier is de bodem vanaf begin jaren ’70 tussen de 16 en 33 centimeter gedaald. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het functioneren van het watersysteem. Er was nog geen formeel peilbesluit voor het gebied. Het waterschap reguleerde het peil op basis van de ervaringen in de praktijk. Uit alle gesprekken die in de omgeving zijn gevoerd, blijkt dat dat peilbeheer voldoet. In een groot deel van het gebied is het landgebruik agrarisch. De verschillen in hoogte zorgen ervoor dat sommige delen droger zijn dan de norm. Door het overwegend agrarisch gebruik ervaren grondeigenaren dat niet als een probleem.
In andere delen van het gebied wordt het peil wat hoger ten behoeve van natuur, recreatie, openbaar groen of bebouwing. Het peil krijgt een boven- en ondergrens. Zo kan het peil meebewegen met voorspellingen van teveel of te weinig water.
Het watersysteem heeft een aantal aanpassingen nodig. Dat varieert van het vervangen van stuwen en duikers tot het opnieuw inrichten van het hoofdwatersysteem rond het dorp Sint Annen. Het algemeen bestuur besluit over een krediet van bijna € 1,8 miljoen dat daarvoor nodig is.

Waterschap zet belangrijke stappen voor invoering Omgevingswet

Het algemeen bestuur stelt een reeks documenten vast die allemaal te maken hebben met de invoering van de Omgevingswet. De invoering daarvan is (voorlopig) uitgesteld tot 1 juli 2023. Met het vaststellen van deze stukken gaan daarom niet meteen andere regels gelden. Dat gebeurt pas als de Omgevingswet daadwerkelijk wordt ingevoerd. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het ombuigen van de regelgeving van het waterschap. Dat zorgt ervoor dat er straks minder vaak een vergunning nodig is. Veel zaken kunnen dan met een melding of zonder enige vorm van toestemming geregeld worden. Met de vaststelling van deze documenten is Noorderzijlvest dus in formele zin klaar voor de komst van de Omgevingswet. Totdat de Omgevingswet in werking treedt, geldt nog de bestaande ‘Keur’.