Algemeen bestuur vergadert op 5 juni

Op 5 juni vergadert het algemeen bestuur vanaf 19.30 uur over de volgende onderwerpen:

Waterschap houdt ruim € 3 miljoen over

De jaarrekening van het waterschap sluit over 2023 met een positief saldo van € 3 miljoen.
Het voorstel is om dit bedrag nu eerst toe te voegen aan de reserves. De mogelijke bestemming van de reserves is in november aan de orde bij de besluitvorming over het Jaarplan 2025. 
De realisatiegraad van het werk van het waterschap ligt op 135% in het afgelopen jaar. In 2022 was dat 84%. Met name investeringen in ‘veilig leven met water’ waaronder de realisatie van de ‘Nieuwe Waterwerken’ in Zoutkamp en de dijkversterking van het traject Lauwersmeerdijk - Vierhuizergat dragen aan de hoge realisatie van gepland werk bij: door goede voorbereidingen zijn delen van het werk eerder dan gepland van start gegaan. 

Peilbesluit voor Dwarsdiep

In het Dwarsdiepgebied liggen opgaves om veilig te kunnen leven met water, het verbeteren van de waterkwaliteit en de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. In het gebied is het realiseren van een waterberging gepland: zo kan overtollig water tijdelijk geparkeerd worden als dat nodig is bij dreigende situaties. 
Het peilbesluit voorziet in een verhoging van het peil en vernatting van sommige percelen om onder meer veenoxidatie tegen te gaan en water langer vast te kunnen houden. 
Om de uitvoering van dit peilbesluit verder voor te bereiden en randvoorwaarden voor de werking ervan in te kunnen vullen is een krediet van ruim € 1,8 miljoen nodig. Daar besluit het algemeen bestuur aanstaande woensdag over.

Waterschap koopt voormalig Waterschapshuis terug

Omdat de NV Groninger Monumentenfonds ophoudt te bestaan, worden eigendommen van het GMF zoveel mogelijk terug verkocht aan eerdere rechtmatige eigenaren. Het oude waterschapshuis in Onderdendam is zo’n object. De bakermat van het huidige waterschap ligt op deze plek. Er is sinds 1619 gebruik van gemaakt door de rechtsvoorgangers van het tegenwoordige Waterschap Noorderzijlvest.
Zodra er zicht is op een eventuele herbestemming van het pand kan het waterschap het geheel in exploitatie geven. Vooruitlopend daarop neemt het algemeen bestuur in de komende vergadering een besluit over de aankoop van het monument. Voor aankoop en onderhoud is een krediet van ruim € 680.000 nodig.