Bagger is een laag modder op de bodem van sloten, kanalen en meren. Die laag modder ontstaat bijvoorbeeld door dode waterplanten en bladeren en groeit ongeveer 2,5 centimeter per jaar. Het waterschap baggert ruim 2500 kilometer aan maren, sloten, kanalen en tientallen vijvers.

Er is een aantal redenen waarom we bagger van tijd tot tijd opruimen:

  • In bagger blijven allemaal stoffen hangen. Dit zijn soms ook stoffen die slecht zijn voor de kwaliteit van het water;
  • In bagger zitten plantenresten die aan het verteren zijn. Hiervoor gebruiken ze veel zuurstof. Levende planten en vissen hebben zo minder zuurstof;
  • Hoe hoger de laag bagger, hoe minder ruimte voor het water. Hierdoor is de kans op een overstroming groter. Ook hebben boten minder ruimte om te varen.

Wat doen we met bagger?

We kunnen twee dingen doen met de bagger:

  1. Als er slechte stoffen in de bagger zitten, brengen we de bagger naar een speciale opslagplaats. Bagger dichtbij riooloverstorten brengen we altijd naar de speciale opslagplaats. Een riooloverstort is een soort ventiel in het riool. Als het riool te vol is, loost het via dit ventiel vies water in sloten. De kans dat de bagger op deze plekken vuil is, is dus erg groot.
  2. Zitten er geen slechte stoffen in? Dan scheppen we de bagger op de kant langs het water. Met deze bagger kunnen we bijvoorbeeld kades ophogen of bermen breder maken.

Wie doet wat?

Wie baggert nu eigenlijk welk stuk water? Daar zijn afspraken over gemaakt:

  • Heb je grond langs een sloot? Dan zorg je er zelf voor dat er niet te veel bagger op de bodem van de sloot ligt. Wij komen dit ieder jaar controleren tijdens de zogenaamde slotenschouw.
  • Het Rijk, de provincie of de gemeente zorgt ervoor dat de bagger in vaarwegen wordt opgeruimd. Vaarwegen zijn rivieren en kanalen waar boten mogen varen.
  • Het waterschap ruimt de bagger op in alle andere rivieren, kanalen en sloten die belangrijk zijn voor het afvoeren en aanvoeren van water.

Vergoeding voor verwerken bagger

Vanaf 2 juli 2020 is er een nieuwe vergoedingsregeling voor het baggeren. Eigenaren die zelf de bagger moeten verwerken, hebben recht op een vergoeding. Deze vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten, gebaseerd op de kosten die het waterschap zou maken voor het verspreiden van de bagger. Er wordt een bedrag uitgekeerd op basis van het aantal m3 ingedroogde baggerspecie dat op het land is ontvangen. Eigenaren krijgen van ons een brief als er bagger ontvangen moet worden. In de brief staat altijd de contactpersoon van het waterschap om vragen aan te stellen en de vergoeding mee te regelen.

Aanvullende vergoedingen

Braakland vergoeding

Deze vergoeding geldt wanneer de baggerwerkzaamheden voorafgaand aan het teeltseizoen, dus vóór 15 juli, bekendgemaakt worden. Eigenaren kunnen de strook waarop dat seizoen bagger komt, vrijlaten en ontvangen hiervoor deze vergoeding.

Gewasschade vergoeding

Als de aankondiging voor de baggerwerkzaamheden pas ná 14 juli plaatsvindt, kunnen eigenaren die bagger op hun land ontvangen, een vergoeding voor geleden gewasschade aanvragen. Er is alleen een vergoeding mogelijk als een strook grond niet gebruikt kan worden, of wanneer de gewasopbrengst aantoonbaar minder is. De vergoeding die Noorderzijlvest voor gewasschade biedt, is conform de gewasschadevergoeding die de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO Nederland) heeft afgesproken met de Gasunie.

Op stroken grond, waarvoor zonder aankondiging tijdens het werk onverhoopt toch baggerspecie moet worden gedeponeerd, geldt de vergoeding voor geleden gewasschade op basis van de Gasunie / LTO regeling. Bij schade aan gewassen die niet in de voorgenoemde regeling zijn opgenomen, passen we maatwerk toe.

Heb je gevonden wat je zocht?