Bagger is een laag modder op de bodem van sloten, kanalen en meren. Die laag modder ontstaat bijvoorbeeld door afspoeling van grond uit de omgeving maar ook door dode waterplanten en bladeren. De laag modder groeit ongeveer 2,5 centimeter per jaar. Het waterschap baggert ruim 2500 kilometer aan maren, sloten, kanalen en tientallen vijvers.

Video baggeren

Waarom we bagger van tijd tot tijd opruimen

Er is een aantal redenen waarom we bagger van tijd tot tijd opruimen:

 • Hoe hoger de laag bagger, hoe minder ruimte voor het water. Hierdoor kan de aan-, en afvoer van het water bemoeilijkt worden. Dit heeft een negatief effect op de landbouw en andere waterafhankelijke sectoren. 
 • Hierdoor is de kans op een overstroming groter. Ook hebben boten minder ruimte om te varen. 
 • In bagger blijven allemaal stoffen hangen. Dit zijn soms ook stoffen die slecht zijn voor de kwaliteit van het water.
 • In bagger zitten plantenresten die aan het verteren zijn. Hiervoor gebruiken ze veel zuurstof. Levende planten en vissen hebben zo minder zuurstof.

Hoe baggeren we?

Het overgrote deel van het baggerwerk wordt met een kraan op het aanliggende perceel gelegd. De kraan staat op de kant naast het water. Daar waar de kraan staat en de bagger neergelegd wordt, moet vrij zijn van bijvoorbeeld vruchten, gewassen en materialen. We baggeren niet dichtbij de oever van de watergang en halen geen vaste grond weg. Zo blijft de kant stabiel.

Baggeren met een kraan
Baggeren met een kraan

Daar waar baggeren met de kraan niet mogelijk is, gebruiken we andere methodes. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een boot met een schuifbord. De bagger wordt dan naar een plek geduwd waar een kraan vanaf de kant de bagger op het perceel legt of in kiepwagens laadt om de bagger af te voeren. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, brengen we het terrein en de omgeving weer in oorspronkelijke staat terug. De duikers en wegen spoelen we daarbij schoon.

Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de flora en fauna door bijvoorbeeld het zetten van vlaggen op broedplaatsen en het op tijd maaien zodat vogels niet gaan broeden waar gebaggerd gaat worden. Dit wordt gedaan in overeenstemming met een erkende ecoloog.

Wie doet wat?

Wie baggert nu eigenlijk welk stuk water? Daar zijn afspraken over gemaakt:

 • Heb je grond langs een sloot? Dan zorg je er zelf voor dat er niet te veel bagger op de bodem van de sloot ligt. Wij controleren dit ieder jaar controleren tijdens de zogenaamde slotenschouw.
 • Het Rijk de provincie of het waterschap zorgt ervoor dat de bagger in vaarwegen wordt opgeruimd. Vaarwegen zijn rivieren en kanalen waar boten mogen varen. De gemeenten baggeren vijvers en stedelijk water.
 • Het waterschap ruimt de bagger op in kanalen en sloten die belangrijk zijn voor het afvoeren en aanvoeren van water.

Duurzaam uitvoering landelijk baggeren

Momenteel worden er een aantal watergangen - maren in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest gebaggerd. In totaal wordt er ongeveer 40 km projectmatig gebaggerd. Het baggeren van de watergangen en het schoonmaken van de duikers is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit. 

Aanbesteding met duurzame opgave

Voor dit landelijke baggerwerk heeft een openbare aanbesteding plaatsgevonden. In de aanbesteding konden de aannemers die interesse hadden in deze klus aangeven hoe men naast bepaalde kwaliteitseisen ook met duurzaamheid vraagstukken om zou gaan, denk hierbij aan de inzet van materieel die minder of geen CO2 uitstoten. Aannemingsbedrijf Beukema uit Onderdendam heeft onder andere met innovatieve ideeën en de inzet van moderne brandstof besparende machines het werk binnengehaald.

Afzet van de bagger

In het landelijkgebied wordt de baggerspecie daar waar het kan op de kant gezet. Aanliggende eigenaren zijn hierover geïnformeerd en hebben ontvangstplicht voor het ontvangen van de bagger. Eigenaren ontvangen een bijdrage van het waterschap voor het verwerken van de bagger. Op sommige locaties kan de bagger niet op de kant gezet worden, omdat er geen ruimte is of als er bouwwerken staan. Als de bagger niet voldoet aan de kwaliteit eisen of als er geen ruimte is wordt de bagger afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Verwerkingslocatie GSP - Groningen Sea Ports

Het waterschap heeft afspraken kunnen maken met Groningen Sea Ports voor het aanleggen van een verwerkingslocatie vlakbij Delfzijl. Het terrein van GSP in Farmsum moet voor ontwikkeling in de toekomst opgehoogd worden. Door bagger ná indroging als ophoog materiaal toe te passen hoeft er geen zand aangevoerd te worden om de ophoging te realiseren. De baggerspecie wordt zo manier op een nuttige manier toegepast.

Inzet duurzaam materieel

De aannemer Beukema die de werkzaamheden voor het waterschap uitvoert heeft o.a. voor het afvoeren van deze bagger twee nieuwe trekkers aangeschaft die deels op waterstof kunnen rijden en dus nog minder CO2 uitstoten. De waterstof de eerste trekker is afgelopen december uitgeleverd door de firma Bakker LBM uit Ulrum aan de aannemer en wordt momenteel ingezet bij het afvoeren van bagger naar Farmsum. 

Gebruik HVO brandstof

De brandstof van de moderne graafmachines die door de aannemer wordt ingezet is HVO diesel. HVO staat voor “Hydrotreated Vegetable Oil” en is een nieuw type dieselbrandstof. Dit wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Hierdoor is HVO een fossielvrije en hernieuwbare brandstof met enorme voordelen op het gebied van duurzaamheid. Denk aan een zeer hoge CO2-reductie van maar liefst 89% en een lagere uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof, stikstof en zwavel. HVO diesel is vrijwel geurloos en goed biologisch afbreekbaar. Kortom, de meest duurzame diesel van dit moment.
 

Projecten

In de uitvoering wordt een tweedeling gemaakt in het baggeren van de smallere hoofdwatergangen door de eigen dienst (regulier baggeren) en het baggeren van de bredere maren en kanalen (projecten) door een marktpartij. De volgende maren en kanalen worden gebaggerd:

Bagger projecten
Locatie         Uitvoering 2023 - 2024
Lopster Wijmersgereed
Zuidwendingfebruari -maart 2024
Westerwijwerdermaarjanuari - februari  2024
Eenumermaargereed
Garsthuistermaargereed
Leermenstermaargereed
Oosterwijtwerdermaargereed
Oude Wijmersgereed
Stedumermaargereed
Vismaargereed
Zeerijpstermaargereed
Bierumermaargereed
Groote Heektgereed
Spijkstermaargereed
Zandtstermaarjanuari - februari 2024
Zijldijkstermaarjanuari - februari 2024
Zorgwijksloot Beijum, Groningengereed
Leesk, Delfzijlgereed
Tuikwerdermaar, Delfzijlgereed
Oostingsloot + Platentocht , Delfzijlgereed
Biessumervijver  Delfzijl
 
gereed

Daarvoor bereiden wij de volgende werkzaamheden voor:

 • Het inpeilen van de waterbodem (meten van de hoeveelheid bagger in de watergang).
 • Het afstemmen van het werk met grondeigenaren.
 • Het inventariseren en controleren van kabels en leidingen.
 • Het inventariseren van de oeverbescherming.
 • Het plaatselijk uitvoeren van waterbodemonderzoeken

De voorbereidende activiteiten laten wij door een ingenieursbureau uitvoeren. Als deze voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, gaat een aannemer baggeren.

Wat doen we met bagger?

De kwaliteit van de bagger bepalen we meestal aan de hand van de waterbodemkwaliteitskaart. In specifieke situaties doet een ingenieursbureau in opdracht van het waterschap een waterbodemonderzoek. Meer informatie: Toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen

Nadat de kwaliteit van de bagger bekend is, kunnen we twee dingen met de bagger doen:

 • Als er slechte stoffen in de bagger zitten, dan voeren we de bagger af. Een voorbeeld: Een riooloverstort is een soort ventiel in het riool. Als het riool te vol is, loost het via dit ventiel vies water in sloten. De bagger op deze plek kan vervuild zijn en wordt dan afgevoerd. Soms is de bagger weinig vervuild en kan het toch nog ergens anders (bijvoorbeeld in een dijk) worden verwerkt.
 • Zitten er geen slechte stoffen in? Dan scheppen we de bagger op de kant langs het water. Met deze bagger kan van alles worden gedaan zoals een laagte in een perceel opvullen, de grond achter een nieuw geplaatste beschoeiing verwerken, nieuwe dammen van maken of bij grotere hoeveelheden kades ophogen of bermen breder maken.

Ontvangstplicht

Eigenaren van een perceel aan een hoofdwatergangen hebben ontvangstplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn om bij onderhoud door het waterschap de bagger op hun grond te ontvangen. In het geval bagger bij jou op het land wordt verwerkt, ontvang je daarvoor een vergoeding van het waterschap. 

Vergoeding voor verwerken baggeren

Vanaf juli 2020 is er een nieuwe vergoedingsregeling voor het baggeren. Eigenaren en gebruikers van de grond die zelf de bagger moeten verwerken, hebben recht op een vergoeding. Deze vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten, gebaseerd op de kosten die het waterschap zou maken voor het verspreiden van de bagger. Er wordt een bedrag uitgekeerd op basis van het aantal m3 ingedroogde baggerspecie dat op het land is ontvangen. Eigenaren krijgen van ons een brief als er bagger ontvangen moet worden. In de brief staat altijd de contactpersoon van het waterschap om vragen aan te stellen en de vergoeding mee te regelen.

Tarieven verwerkingskosten

De tarieven voor de verwerkingskosten worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex.
In 2024 keert het waterschap tot een hoeveelheid van 4 m3 ingedroogd slib per strekkende meter, een bedrag uit van €2,12  per m3. Indien de hoeveelheid ingedroogde specie meer dan 4 m3 per strekkende meter is, dan bedraagt de tegemoetkoming in de kosten € 2,86 per m3.

Aanvullende vergoedingen - braakland - gewasschade - gewastarieven

Braakland vergoeding

Deze vergoeding geldt wanneer de baggerwerkzaamheden voorafgaand aan het teeltseizoen, dus vóór 15 juli, bekendgemaakt worden. Eigenaren kunnen de strook waarop dat seizoen bagger komt, vrijlaten en ontvangen hiervoor deze vergoeding.

Het tarief voor braaklandvergoeding bedraagt voor het teeltjaar 2023: € 0,35 per m2.

Gewasschade vergoeding

Als de aankondiging voor de baggerwerkzaamheden pas ná 14 juli plaatsvindt, kunnen eigenaren die bagger op hun land ontvangen, een vergoeding voor geleden gewasschade aanvragen. Er is alleen een vergoeding mogelijk als een strook grond niet gebruikt kan worden, of wanneer de gewasopbrengst aantoonbaar minder is. De vergoeding die Noorderzijlvest voor gewasschade biedt, is conform de gewasschadevergoeding die VEWIN en Netbeheer Nederland hebben afgesproken.

Op stroken grond, waarvoor zonder aankondiging tijdens het werk onverhoopt toch baggerspecie moet worden gedeponeerd, geldt de vergoeding voor geleden gewasschade op basis van de afspraken tussen VEWIN en Netbeheer Nederland. Bij schade aan gewassen die niet in de voorgenoemde regeling zijn opgenomen, passen we maatwerk toe.

Gewastarieven

Vergoedingstarieven per m2

Geldend voor het gehele JAAR

2023

2024

Gras€            0,47 €            0,49
Tarwe€            0,37 €            0,35
Rogge€            0,17 €            0,17
Gerst€            0,31 €            0,31
Snijmais€            0,33 €            0,40
Korrelmais€            0,31 €            0,40
Suikerbieten€            0,40 €            0,60
Zetmeelaardappelen€            0,45 €            0,63
Consumptie-aardappelen€            0,70 €            0,93
Poot-aardappelen€            0,70 €            0,85
Koolzaad€            0,35 €            0,28
Haver€            0,21 €            0,21
Braakland€            0,35 €            0,39

Verwerken van de bagger op het perceel

Vrijwel alle bagger in ons gebied is geschikt om op landbouwpercelen te worden verwerkt. In sommige gevallen is het nodig om rekening te houden met bruinrot, PFAS of Chloride. 

Bruinrot

De overlevingsduur van bruinrot in bagger is circa 1 maand. Houd er rekening mee dat de bruinrotbacterie langer kan overleven in de aanwezige bitterzoetplanten in de bagger. Voorkom besmettingsrisico door de bagger dun uit te spreiden en hierop 1 jaar lang geen waardplanten te telen (vooral aardappel en raketblad).

PFAS

Er zit maar weinig PFAS in de waterbodem in Groningen en Drenthe. In 2019 is de waterbodem in het gebied van Noorderzijlvest en ons buurwaterschap Hunze en Aa’s op vijftig plekken onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat de concentratie aan PFAS ruim onder de normen blijft.

Chloride

In de sloten, maren en kanalen in het noordelijke zeekleigebied kan de bagger door verzilting soms zout zijn. Wanneer de baggerspecie in dunne lagen in of op de bouwvoor of teelaarde wordt verwerkt, zullen de effecten van de verzilting beperkt zijn. Belangrijk om te vermelden is dat de verzilting door het verspreiden van zoute baggerspecie slechts tijdelijk van aard is, omdat zout door neerslag makkelijk uitspoelt. 
 

Document

Wanneer je het document om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt naar aanleiding van het document stuur een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?