Begraafplaats Menkeweer in ere hersteld

Deze week zijn 20 gerestaureerde grafzerken teruggeplaatst op de begraafplaats Menkeweer in 
Onderdendam. Daarmee is deze begraafplaats in ere hersteld. Het herstel van dit cultuurhistorisch 
erfgoed is onderdeel van het door Waterschap Noorderzijlvest opgestelde beleidsprogramma 
cultuurhistorie. Het project is een van de landschapsmaatregelen om de gevolgen van de aanleg 
van de nieuwe hoogspanningslijn 380 kilovolt door TenneT te compenseren

Het waterschap is beheerder van deze begraafplaats en heeft het afgelopen jaar 
herstelwerkzaamheden laten uitvoeren, waaronder het herstellen van grafzerken. De grafzerken zijn gerestaureerd en teruggeplaatst door Veenstra Natuursteen B.V. 

Restauratie

Vanuit het belang dat ons waterschap hecht aan behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, is besloten om deze begraafplaats in ere te herstellen. Naast de restauratie van de grafzerken voerden we het afgelopen jaar snoeiwerkzaamheden uit en brachten we beplanting aan als stinzenplanten en meidoorns. Dit zou meer een gevoel van beslotenheid creëren. Daarnaast is vanuit het dorp Onderdendam de behoefte om as te kunnen verstrooien op de begraafplaats Menkeweer. Daarom wordt er dit jaar samen gekeken naar het plaatsen van een uitstrooimonument.

Cultuurhistorisch erfgoed

Menkeweer is een begraafplaats in het dorp Onderdendam. Sinds 1960 is het kerkhof in eigendom en beheer van de rechtsvoorganger van Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunsingo. De reden destijds tot aankoop van de begraafplaats voor ƒ1 gulden was dat het waterschap “zich moreel verplicht voelde om dit graf (namelijk van de heer. A.J. van Roijen, de eerste voorzitter van het waterschap) in behoorlijke staat te houden.” Oorspronkelijk waren 58 graven aanwezig op het kerkhof; tegenwoordig zijn dit 56 graven. In 1970 is de begraafplaats aangewezen als Archeologisch Rijksmonument. Sinds 2000 is Waterschap Noorderzijlvest eigenaar van de begraafplaats.

Landschapsprogramma

De restauratie van de begraafplaats is onderdeel van de uitvoering van het landschapsprogramma. Netwerkbeheerder TenneT legt een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van 380 kilovolt aan tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. De bestaande verbinding van 220 kilovolt voldoet niet meer vanwege de groei van de Eemshaven als energieknooppunt. Om de gevolgen van deze verbinding te compenseren investeren TenneT en de provincie in landschaps- en natuurmaatregelen. Deze projecten moeten binnen 5 jaar na de aanleg van de nieuwe 380 kilovolt hoogspanningslijn, die drie jaar duurt, zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn. TenneT is in april 2020 begonnen met de daadwerkelijke bouw van de verbinding. De verbinding is in 2023 klaar en vervangt de bestaande 220 kV-verbinding.