Het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest maakt bekend dat vanaf 22 maart 2021 tot en met 3 mei 2021 in het kader van inspraak de Kaderrichtlijn Water-factsheets ter inzage liggen.

De Kaderrichtlijn Water

Schoon en gezond water is een voorwaarde voor een goed leefklimaat voor mens en dier. We werken met de Europese Kaderrichtlijn Water. Waterschappen hebben een belangrijke taak bij het verbeteren van de waterkwaliteit. De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen. Het doel is dat alle landen in de EU de waterkwaliteit van rivieren, kustwater, meren én grondwater op orde brengen. De Kaderrichtlijn Water bestaat sinds 2000. In perioden van zes jaar stellen we nieuwe of aanvullende maatregelen voor om de doelen te halen.

Derde planperiode Kaderrichtlijn Water

Vanaf 2022 tot en met 2027 loopt de derde en laatste periode. De maatregelen die wij in de deze derde planperiode gaan uitvoeren om de waterkwaliteit te verbeteren staan in de Kaderrichtlijn Water-factsheets. Deze maatregelen zijn afgestemd op de Kaderrichtlijn Water-doelstellingen die door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân zijn vastgesteld. Doelen en maatregelen van alle waterbeheerders zijn opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen. De komende periode liggen ook de plannen van andere waterschappen, provincies en het rijk ter inzage.

Paterswoldsemeer

De factsheet van het Paterswoldsemeer wordt in de definitieve versie nog aangepast. Naar aanleiding van een gebiedsconsultatie zijn de wijzigingen in de maatregelen voor het Paterswoldsemeer nog niet in de factsheet verwerkt. Ten tijde van de besluitvorming over de ontwerpplannen was de uitkomst van de gebiedsconsultatie nog niet voldoende duidelijk.

De volgende maatregelen zijn voor het Paterswoldsemeer vastgesteld:

Stroomgebiedbeheerplan 2:

 • Vervanging gemaal Hoornsedijk + aanleg ijzerzandbassin (fosfaatreductie)
 • Vispasseerbaar maken van de Meerschapsstuw
 • Peilbesluit
 • Verbreden stuw bij Meerschapsboerderij om waterafvoer te verbeteren.

Stroomgebiedbeheerplan 3:

 • Creëren van 6 hectare leefgebied voor waterplanten, macrofauna en vis door de aanleg van:
  • natuurvriendelijke, smalle oeverzones met plantengordels;
  • natuurvriendelijke zones.
 • Realiseren van schuil- en paaiplaatsen voor vissen door de aanleg van:
  • Vissenbossen, vissenhotels en drijvende plantenbakken;
 • Verminderen van bladinval (in de uitvoering gekoppeld aan bovenstaande maatregelen);
 • Preventief maaien.

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode van de terinzagelegging een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur(Het bestuurlijke college dat in opdracht van het algemeen bestuur de dagelijkse gang van zaken binnen het waterschap bestuurt.) van Waterschap Noorderzijlvest via info@noorderzijlvest.nl

De reacties worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve factsheets (Overzicht).

Inzien stukken KRW documenten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berber de Jong via het algemene telefoonnummer 050 304 8911.