Voor het gebruik van grond, het slib of baggerspecie en grondstoffen gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit. Het besluit Bodemkwaliteit bestaat uit de onderdelen:

 • Grond en baggerspecie
 • Bouwstoffen
 • Kwaliteitsborging in het bodembeheer

Grond en baggerspecie

Aan de kwaliteit van de grond en baggerspecie worden eisen gesteld. Je moet de kwaliteit kunnen aantonen met een milieuhygiënische verklaring. Een milieuhygiënische verklaring kan bijvoorbeeld zijn:

 • (Water)bodemonderzoek (NEN 5720)
 • AP-04 partijkeuring
 • Waterbodemkwaliteitskaart

De verklaring is niet nodig binnen een agrarisch bedrijf. Maar de grond of baggerspecie moet dan wél afkomstig zijn van een perceel waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld. Schone baggerspecie uit watergangen mag over het hele aangrenzende perceel worden verspreid. Het waterschap controleert bij verdachte situaties de kwaliteit van de bagger. Bagger is een laag modder of slib op de bodem van sloten, rivieren, kanalen en meren. Als de kwaliteit niet goed is, treedt het waterschap op. Het is daarom verstandig om de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie te laten bepalen.

Bouwstoffen

Wil je steenachtige bouwstoffen gebruiken? De bodem en het oppervlaktewater moeten beschermd worden tegen verontreiniging. Oppervlaktewater is al het natuurlijke water dat te zien is aan de oppervlakte, zoals sloten, beken, kanalen en vennen. En in verbinding staan met grondwater. Daarom mag je alleen bouwstoffen gebruiken die voldoen aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit. Dit kun je aantonen met een milieuhygiënische verklaring. Wanneer een medewerker van het waterschap naar de milieuhygiënische verklaring vraagt, moet je deze kunnen laten zien.

Er gelden uitzonderingen voor bepaalde materialen en situaties. Daarvan is dan al bekend dat het vrijwel altijd aan de normen voldoet. Zo is bijvoorbeeld voor het toepassen van beton, keramiek, natuursteen, metselmortel en bakstenen geen verklaring nodig.

Kwaliteitsborging in het bodembeheer

Kwaliteitsborging in het bodembeheer is een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit. Hier staat in aan welke eisen uitvoerders van bodemwerkzaamheden moeten voldoen. Een aantal werkzaamheden mogen alleen nog worden uitgevoerd door bepaalde bedrijven. Deze bedrijven moeten gecertificeerd en erkend zijn. Het gaat om:

 • Bodemsanering
 • Veldwerk
 • Monstername bij partijkeuringen
 • Uitvoeren van een bodemanalyse

Wil je als bedrijf een aanvraag om erkenning indienen? Dat kan bij de organisatie Bodemplus. Deze organisatie voert namens het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de erkenningsregeling uit.

Digitale bodem- en waterbodemkwaliteitskaart

Alle beschikbare bodem- en waterbodeminformatie van gemeenten, provincies en van het waterschap zelf is van belang bij het uitvoeren van activiteiten in de bodem en waterbodem. Denk aan grondtransporten, aankoop van stukken grond (perceel genoemd in het Kadaster), graafwerkzaamheden, baggeren of weghalen van slib, onderhoud van de dijken en kades, aanleg van natuurvriendelijk oevers.

Op de digitale kwaliteitskaarten staat informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodems in het buitengebied en de keringen.

 • Bij onderhoudswerken aan watergangen komt vaak bagger of slib vrij die het waterschap kan gebruiken voor bijvoorbeeld het ophogen en verstevigen van keringen. Door de kwaliteit van de waterbodem van te voren op kaart vast te leggen hoeft vrijgekomen bagger of slib niet steeds apart te worden gekeurd door middel van (water)bodemonderzoek.
 • Daarnaast wordt het eenvoudiger om bij oeverherstelwerkzaamheden grond toe te passen. Behalve het waterschap maken ook gemeenten, aannemers en anderen die baggerwerken of onderhoudswerkzaamheden aan watergangen in het buitengebied uitvoeren gebruik van deze kaart. Dit alles bevordert het duurzaam hergebruik van grond en bagger of slib en beperkt het onnodig transport daarvan.

Bodem en water informatie kaart

Zorgplicht

Door het Besluit bodemkwaliteit hoeft voor een groot aantal werkzaamheden geen vergunning meer aangevraagd te worden. De zorgplicht bepaling is hiervoor in de plaats gekomen. Dit gaat over de gevolgen van het gebruik van je grond, slib of baggerspecie en bouwstoffen voor het oppervlaktewater. Waterschap Noorderzijlvest heeft met andere waterschappen de nota 'Zorg om de zorgplicht' opgesteld. In deze richtlijn staat hoe je moet omgaan met het afvalwater dat vrijkomt bij de werkzaamheden.

Documenten en meer informatie

Wanneer je de documenten om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt stuur een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl

Wil je het pdf-bestand ontvangen van onderstaande documenten stuur dan een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl

 • Waterbodemkwaliteitskaart spoorsloten
 • Rapport waterbodemkwaliteitskaart en nota waterbodembeheer (Waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa's)

Besluit Bodemkwaliteit Rijkswaterstaat

Alles over het besluit Bodemkwaliteit op de site van Rijkswaterstaat:

Heb je gevonden wat je zocht?