Op 3 kilometer diepte zit gas in een laag stenen. Doordat het gas wordt gewonnen, krimpt de laag stenen. Alle bodemlagen die boven deze steenlaag liggen, zakken naar beneden. De verwachting is dat in het jaar 2070 de bodem in het gebied waar gas is gewonnen ongeveer 54 centimeter is gedaald. 

Als de bodem daalt, daalt de bodem van watergangen in dat gebied mee. Als zo'n gebied in verbinding staat met water uit een gebied waar de bodem niet daalt, stromen de sloten en kanalen vol totdat het water overal weer even hoog staat.

Gevolgen

Als het water in een steeds lager liggend gebied stijgt, wordt de grond steeds natter. De landbouw kan de grond dan niet goed meer gebruiken.
Bruggen dalen. Boten hebben steeds minder ruimte om er onderdoor te varen. En: onze dijken en kades dalen. Het water krijgt meer kans om in te stromen.

Wat doen we om de gevolgen tegen te gaan?

We onderzoeken eerst of bodemdaling inderdaad de oorzaak van de problemen is in een gebied. Als dat zo is, onderzoeken we of het waterpeil lager kan. We bekijken ook hoe dat kan. Als we het peil kunnen verlagen, moeten we dat opnieuw vastleggen. Dat doen we met een nieuw peilbesluit. Dat doen we niet zomaar. Daarover gaan we in gesprek met de omgeving. Er zijn daarnaast formele procedures om ervoor te zorgen dat alle belangen in beeld zijn voordat er een definitief nieuw peilbesluit genomen wordt. Het doel van nieuwe peilbesluiten is dat het hoogteverschil tussen de bodem en het water weer wordt hersteld.

Het waterschap maakt gebruik van gemalen om het water op het afgesproken peil te houden. Door de bodemdaling is een groot aantal extra gemalen gebouwd.

Heb je gevonden wat je zocht?