Als er in korte tijd heel veel neerslag valt, kan wateroverlast ontstaan. We doen ons best om dit te beperken. Dat lukt niet altijd. Overlast kan ontstaan door overstromingen, hoosbuien of te hoog grondwater.

Overlast door overstroming

Als sloten, beken of kanalen buiten hun oevers treden. Of als een dijk kapot gaat. Dan is er sprake van overlast door een overstroming. Het gebeurt gelukkig maar heel zelden. Als het gebeurt komt het waterschap in actie om problemen op te lossen.

Overlast na hoosbuien

Bij een hoosbui valt er in korte tijd heel veel regen in een klein gebied. Al dat water kan vaak niet direct worden afgevoerd en blijft op de straat of het land staan. Kelders kunnen nat worden en in het ergste geval komt het water in huis. Dat komt omdat er in een stad vaak heel veel harde, steenachtige oppervlakte is: stoepen, straten, gebouwen en parkeerplaatsen. Het laat geen regenwater door. Ook de landbouw ondervindt veel hinder van te natte gronden. 

Als het heel hard regent stroomt er ook veel water van daken en wegen het riool van de gemeente in. Soms kan het riool dat niet aan. En dan stroomt water vanuit het riool een sloot, beek of kanaal in of de straat op. Dit noemen we een riooloverstort.

Grondwateroverlast

Wanneer is het wateroverlast?

Valt binnen 24 uur gemiddeld 10 liter water per vierkante meter? Dan moet het rioolstelsel van de gemeente dit kunnen verwerken. Eens in de 2 jaar wateroverlast tot 15 cm is nog redelijk. Aanliggende gebouwen horen dan nog droog te blijven, omdat het vloerpeil normaal gesproken 5 cm hoger ligt.

Tot 6 keer per jaar mag overstort van overtollig rioolwater plaatsvinden bij een gescheiden rioolstelsel. In zo'n stelsel wordt vuil water dat van huishoudens; komt apart afgevoerd van het (schone) regenwater. Omdat overstort de kwaliteit van het oppervlaktewater kan beïnvloeden, worden ook wel grote kelders aangelegd waarin rioolwater tijdelijk wordt opgevangen. Daarna kan het vuile water alsnog via het riool worden afgevoerd. Zo komt het niet in het oppervlaktewater terecht.

Waarom zijn hevige buien een probleem voor de riolering?

Bij stortbuien valt in korte tijd heel veel neerslag. Het rioleringssysteem kan zoveel water ineens niet aan. Dan kunnen putten overstromen en kan de straat tijdelijk onder water komen te staan. Het kan ook leiden tot riooloverstort.

Hoe ontstaat overlast van regenwater?

Door overstort bij een gemengd rioolstelsel

Bij hevige regenval is de ruimte van de riolering soms onvoldoende. Dan kan de riolering de hoeveelheid regenwater niet meer aan. Zelfs putdeksels kunnen, door de waterdruk vanuit het riool, worden opgetild. Dan vindt overstort plaats. Het teveel aan regenwater (vermengd met afvalwater) stroomt dan vanuit het riool meteen op het oppervlaktewater. Of het komt op straat terecht. Dit kan leiden tot verkeersoverlast, vooral in stedelijk gebied.

Door overstroming

Ook kan overlast ontstaan doordat sloten en vijvers vollopen en buiten hun oevers treden. Of doordat het regenwater op straat blijft staan (wat beter is dan dat het water naar woningen stroomt).

Wat doen wij bij wateroverlast?

Valt er zoveel regen dat wateroverlast ontstaat? Dan gaan we die bestrijden. Hoe we dat doen staat in ons calamiteitenplan. Daarin staat ook met wie we overleggen. En hoe we onze omgeving en de media informeren. Meer informatie:

Verander jij mee? 

Wat kun je zelf doen om wateroverlast te voorkomen en om kelders en kruipruimtes droog te houden?

Heb je gevonden wat je zocht?