Waterschap Noorderzijlvest start in 2023 met de uitvoering van de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat. Met de inzet van elektrische machines wil het waterschap de uitstoot van CO2 met 95% beperken. Voor het plan wil het waterschap € 8.2 miljoen investeren. Samen met GMB en Heijmans als aannemerscombinatie Waddenkwartier zijn regionale bedrijven gevraagd ook te investeren in schonere machines met minder uitstoot. Een belangrijke stimulans voor de verduurzaming van materieel in de Grond- Weg- en Waterbouwsector.

Elektrisch aangedreven kraan verricht de openinghandeling

Vrachtauto’s, kranen, opleggers en aggregaten op elektriciteit en waterstof

Het gaat om de inzet van een waterstof vrachtauto, diverse grotere en kleinere kranen, kipper vrachtauto’s, trekkers met opleggers en aggregaten. Dit elektrisch materieel bespaart zo’n 600.000 liter diesel. Dat is een reductie van 22% op het totale dieselverbruik. De diesel die we gebruiken is fossielvrij en hernieuwbaar, het zogenoemde Hydrotreated Vegetable Oil (HVO100) diesel. De inzet van elektrisch materieel en het gebruik van HVO100 diesel zorgt samen voor 95% minder CO2 ten opzichte van de inzet van regulier materieel om de dijk te versterken.

Hergebruik van grondstoffen en meer biodiversiteit

Naast het beperken van de uitstoot, versterken we de dijk door hergebruik van grondstoffen en dragen we bij aan de biodiversiteit. Voor de biodiversiteit zijn diverse natuurmaatregelen opgenomen in het project, zoals vismigratie en zoet-zout overgangsgebied. Maar ook kunstmatige riffen voor de dijk (de natuurlijke overgang) en de ontwikkeling van een natuurlijke kwelder. De dijk zelf zaaien we voor een deel in met bloem- en kruidenrijk gras. Verder is de dijk circulair ontworpen. Dat betekent dat bijna 100% van het asfalt, klei en koperslakblokken van de bestaande dijk hergebruikt wordt in de nieuwe dijk. Waardoor er veel minder nieuwe grondstoffen aangevoerd hoeven worden.

Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

Vanaf 2023 versterkt het waterschap en haar partners de Groningse Lauwersmeerdijk. Het gaat om 9 kilometer zeedijk tussen Lauwersoog en de Westpolder. Bij de versterking van de dijk, gaan we ook aan de slag met extra’s voor natuur, recreatie en verkeer. Zo zorgen we ervoor dat we ons ook in de toekomst goed beschermen tegen overstromingen. En tegelijk de natuur, recreatie en de bereikbaarheid van het gebied versterken. Lees meer op lauwersmeerdijk.noorderzijlvest.nl.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Deze dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het HWBP werken de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Lees meer op www.hwbp.nl.