Het project Gebiedsgericht toezicht ‘De Zeven Blokken’ Smilde is in 2018 gestart. Het onderzoek gaat over de problematiek van te hoge concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Tijdens het project wordt onderzocht welke gewasbeschermingsmiddelen in verhoogde mate via het oppervlaktewater uit het gebied vrijkomen.

Aanleiding

Veel agrariërs bewerken hun land en gebruiken gewasbeschermingsmiddelen. Dat komt voor een gedeelte (in)direct in het oppervlaktewater terecht. Een van de taken van het waterschap is schoon water. Wij werken samen met agrariërs om bestrijdingsmiddelen in het water terug te dringen.

Doel

Verbeteren van het oppervlaktewaterkwalitieit

  • Minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater

Behoud van gewasbeschermingsmiddelenpakket

  • De motivatie voor de landbouwsector is het behoud van het gewasbeschermingsmiddelenpakket. Als er te vaak te hoge concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen in het water worden aangetroffen, kan vanuit de EU worden besloten tot een verbod van bepaalde middelen.
  • Met het project ‘Gebiedsgericht toezicht’ willen we de agrariërs bewust maken van de problematiek van te hoge concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Agrariërs kunnen zelf veel doen om uitspoeling en afstroming van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen of zelfs te voorkomen.

www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/

Planning

  • Het project is in het voorjaar van 2018 gestart met het plaatsen van meetapparatuur bij de inlaat van de Jonkerswijk en in de watergang bij het gemaal de Slokkert (de uitlaat).
  • Eind maart 2019 is er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Daar zijn de eerste monitoringsresultaten gepresenteerd aan de agrariërs van het gebied ‘De Zeven Blokken’.
  • In de loop van 2019 wordt er opnieuw gemeten. Ook deze meetresultaten zullen met de agrariërs van gebied ‘De Zeven Blokken’ worden gedeeld.
  • Vervolgens wordt in 2020 tijdens bedrijfsbezoeken met de agrariërs gesproken over het gebruik en de wijze van toepassen van de gewasbeschermingsmiddelen, die tijdens het project in te hoge concentraties zijn aangetroffen.

We willen graag dat deze aanpak werkt en er komende jaren steeds minder gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen in het oppervlaktewater.

Waarom landbouwgebied ‘De Zeven Blokken’?

Bij de start van het project is de keuze gemaakt voor het landbouwgebied ‘De Zeven Blokken’, omdat hier sprake is van een eenvoudig watersysteem met één inlaat en één uitlaat voor het oppervlaktewater.

Door in dezelfde periode - zowel bij de inlaat, als bij de uitlaat te meten - is het ook duidelijk dat een grotere hoeveelheid aan gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater bij de uitlaat (ten opzichte van de inlaat) direct toegeschreven kan worden aan het tussenliggende gebied.

Het is niet zo, dat dit gebied is uitgekozen omdat er meer problemen met gewasbeschermingsmiddelen zijn dan in andere delen van het beheergebied.

Kaart met inlaat en uitlaat oppervlaktewater

Kaart inlaat en uitlaat

 

Wanneer je de kaart 'inlaat en uitlaat oppervlaktewater' om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt naar aanleiding van de kaart stuur een e-mail info@noorderzijlvest.nl.

Kaart: ligging landbouwgebied ‘De Zeven Blokken’

Kaart ligging landbouwgebied De Zeven Blokken

 

Wanneer je de kaart 'ligging landbouwgebied ‘De Zeven Blokken’ om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt naar aanleiding van de kaart stuur een e-mail info@noorderzijlvest.nl.

Onderzoek gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Tijdens het project wordt onderzocht welke gewasbeschermingsmiddelen er in het landbouwgebied ‘De Zeven Blokken’ bij Smilde worden gebruikt.

Nieuwe manier van bemonsteren

Voor het project is bij de inlaat en uitlaat van het gebied gedurende 4,5 maand een nieuwe manier van bemonsteren ingezet, namelijk ‘passive sampling’. Met ‘passive sampling’ meet het waterschap over een langere periode de concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater: drie keer wordt er, zes weken lang, een kooi met bemonsteringsmateriaal in het oppervlaktewater gehangen.

Waarom op deze manier?

Doordat in het gebied continue bemonstering plaatsvindt krijgen we een meer realistisch beeld van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Heb je gevonden wat je zocht?