Het algemeen bestuur vergadert op 21 april. Op de agenda staan onder meer voorstellen om geld te besteden aan twee nieuwe vispassages, twee achterliggende stuwen en de restauratie van twee rijksmonumenten.

€ 1,7 miljoen voor vispassages bij gemaal De Delthe en Sichterman en twee stuwen in marengebied

Noorderzijlvest geeft uitvoering aan één van de belangrijkste afspraken in de lopende bestuursperiode: het verbeteren van visroutes in ons werkgebied ‘van Wad tot Aa’. Het algemeen bestuur besluit over een voorstel om ruim € 1,7 miljoen uit te geven. Daarmee wil het waterschap twee gemalen in het marengebied geschikt maken voor het passeren van vissen. We gaan aan het werk bij gemaal De Delthe en gemaal Sichterman en twee stuwen die daarachter liggen. Het beter mogelijk maken van de trek van vissen naar geschikt leefgebied draagt bij aan schoon en gezond water. Vispassages helpen daarom ook om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water te realiseren. Met de aanpak van deze locaties in het marengebied verbeteren we de route naar het leefgebied in de haarvaten van ons werkgebied. Het waterschap bereidt de uitvoering dit jaar voor. Afronding is gepland in 2022.

 

Ruim half miljoen euro voor restauratie Goliath sluizen en voorbereiding restauratie Aduarderzijlen

In september vorig jaar is het beleid over omgaan met ‘watererfgoed’ door het algemeen bestuur vastgesteld. Toen is afgesproken dat elk jaar wordt bekeken wat het waterschap kan doen om goed op het erfgoed te blijven passen. Daarom besluit het algemeen bestuur nu over een krediet van € 535.000. Daarmee kunnen de restauratie van de Goliathsluis (Eemshaven) en de voorbereidingen voor de aanpak van het sluiscomplex Aduarderzijlen (Reitdiep) beginnen. Beide sluizen zijn gebouwd in 1876. Het zijn ook beide rijksmonumenten. De staat van onderhoud is onder de maat. Er zitten scheuren in de muren van de sluizen, de sluisdeuren zijn op de waterlijn in slechte staat, het voegwerk is beschadigd en het ijzerwerk heeft te lijden onder roestvorming. Langer uitstellen, betekent meer kosten. Rijksmonumenten moeten in stand blijven. Dat is wettelijk geregeld.

Toelating nieuw AB lid

Na het vertrek van Wilma Jongsma per 1 april 2021 wordt de heer Arie van Wijk (58, Aduard) toegelaten als nieuw lid van het algemeen bestuur namens de fractie Water Natuurlijk.

Vergaderstukken

Vergaderstukken van 21 april zijn beschikbaar via: