Waterschap Noorderzijlvest werkt, net als alle andere overheden, met belastinggelden. We werken volgens de Aanbestedingswet 2012. Dit betekent een duidelijk manier van inkopen en aanbesteden.

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid kent de volgende doelstellingen:

 • We kopen volgens de wet en doelmatig in, zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verstandige manier worden gebruikt en besteed.
 • We zijn een eerlijke, betrouwbare, zakelijke en dus professionele inkoper en opdrachtgever.
 • We kopen in tegen een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit verhouding.
 • We proberen te werken naar administratieve lastenverlichting.
 • We leveren een positieve bijdrage aan het goed presteren van het waterschap.
 • We werken mee aan het bereiken van onze duurzaamheidambities.

Op welke manieren kunnen wij aanbesteden?

Afhankelijk van de geldende regelgeving en op basis van argumenten kiezen wij voor:

Deze aanbestedingsvormen gaan volgens regels.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
 

Wij willen maatschappelijk verantwoord inkopen om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige leefomgeving. Wij kennen 7 thema’s in 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' die wij meenemen in onze inkopen en aanbestedingen.
Hierbij is aandacht voor:

 • gebruik milieuvriendelijke materialen en grondstoffen; 
 • zuinig op water en bodem;
 • aandacht voor de leefomgeving;
 • zorg voor de natuur;
 • biodiversiteit en ruimte;
 • gezondheid en welzijn voorop;
 • duurzaam GWW.

Binnen dit thema hoort de toepassing van de CO2-prestatieladder in aanbestedingen. 

 • Innovatiegericht inkopen: het waterschap bevordert duurzame ontwikkeling in en van werken,  diensten en leveringen van ondernemingen door bij aanbestedingen van diensten, leveringen en werken ondernemingen de ruimte te geven innovatieve ideeën en unieke oplossingen te verwerken in de inschrijving. 
 • Biobased inkopen: het waterschap streeft er naar producten in te kopen die helemaal of gedeeltelijk van hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt. 
 • Circulair inkopen: het waterschap stimuleert een hoogwaardiger gebruik van grondstoffen door producten en grondstoffen in te kopen die het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt hebben. 
 • Social Return: het waterschap stimuleert de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van onze opdrachten. 
 • MKB vriendelijk inkopen: het waterschap heeft oog voor de lokale economie en het midden- en kleinbedrijf zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt. Daarnaast moet het waterschap regionale, nationale, Europese of mondiale kansen niet laten liggen. 
 • Internationale sociale voorwaarden: het waterschap weert werken, leveringen en/of diensten die onder niet-aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

 

Marktvisie ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’

De waterschappen hebben een marktvisie opgesteld. Dit hebben we in nauwe samenwerking gedaan met bedrijven die werkzaam zijn in de waterbouw en watertechnologie, zoals aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus. Deze marktvisie staat in de folder ‘De waterschapsmarkt van de toekomst - Bouwstenen voor vernieuwing’.

Waterschapsinkoopvoorwaarden voor diensten en leveringen

Waterschapsinkoopvoorwaarden voor diensten (AWVODI 2018) en voor leveringen (AWIV 2018) zijn door het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest op 19 juni 2018 vastgesteld en zijn vanaf die datum van kracht.

Heb je gevonden wat je zocht?