Blue Transition is een EU-samenwerking binnen het Noordzee-gebied. Daarbinnen spelen we met veel andere partijen in verschillende pilots in op het veranderende klimaat. We kijken naar droogte, wateroverlast en waterkwaliteit.

EU, VN en klimaatverandering

Klimaatverandering, menselijk gebruik en veranderingen in het landschap verhogen de druk op ons grondwater en onze bodem. Al die factoren met invloed op grondwater en bodem zijn op een complexe manier met elkaar verbonden. Veranderingen in die factoren kunnen de negatieve effecten op grondwater en bodem versterken. Verschillende EU- en VN-programma’s geven richtlijnen voor grondwater, water en bodem. Deze richtlijnen dringen aan op een snellere en systematische verandering. Die is nodig om ervoor te zorgen dat we ook op de lange termijn voldoende water van goede kwaliteit houden. Blue Transition is een van de Interreg North Sea Region projecten die uitvoering geven aan deze richtlijnen.

Systematische aanpak 2023 tot 2026

Blue Transition wil inspelen op het veranderende klimaat door een systematische verandering, een ‘Blue Transition’. Voor die verandering zijn van veel partijen verschillende acties nodig, voor de korte en lange termijn. Het gaat om acties die zowel droogte, wateroverlast en invloed op de waterkwaliteit willen aanpakken. Daarbij wordt naar het watersysteem én naar de bodem gekeken. Het programma met verschillende pilots loopt van 1 maart 2023 tot 1 maart 2026.

Pilot Drents Plateau en de beekdalen

In het pilotgebied Drents Plateau onderzoeken we hoe het watersysteem op de hoge zandgronden nu precies werkt. Ook het vasthouden van water in natte en droge tijden is een onderdeel van deze pilot. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor het aanvullen van de grondwatervoorraden. Binnen dit pilotgebied komt er voor het gebied rondom Zeijen een proeftuin. Hier gaan we met de grondeigenaren in dit gebied kleinschalig werken aan het vasthouden van water. Bij de leden van de Boermarke Zeijen en de boeren in Veenhuizen is enthousiasme om hiermee aan de slag te gaan.

Pilot noordelijke kuststrook

Voor het pilotgebied Noordelijke kuststrook doen we onderzoek naar het zuinig omgaan met zoet water. Als onderdeel van de pilot evalueren we het huidige zoetwateraanvoerplan. We zoeken naar mogelijkheden om het plan te verbeteren. Het doel is zo slim mogelijk om te gaan met schaars zoet water. Ook in dit pilotgebied zoeken we naar een proeftuin. Samen met grondeigenaren gaan we kijken naar de effectiviteit van acties voor het vasthouden van regenwater. We willen het zoetwateraanvoersysteem verbeteren en regenwater beter en lokaal vasthouden. Hiermee werken we aan het vergroten van de plaatselijke beschikbaarheid van zoetwater en het zuinig omgaan met aangevoerd zoet water.

Meer informatie

Wil je meer weten over Blue Transition? Ga naar de website:

Logo Blue transition