Het bestuur van het waterschap besluit regelmatig over plannen, projecten, regels of vergunningen. Deze besluiten bereiden we zorgvuldig voor. Sommige besluiten legt het bestuur daarom eerst ter inzage, voordat het een definitief besluit neemt. Dit heet dan een ontwerpbesluit. Het is mogelijk om op een ontwerpbesluit te reageren. Dit heet een zienswijze indienen. 

Wie kan een zienswijze indienen? 

Iedereen kan op een ontwerpbesluit reageren. Het waterschap maakt een ontwerpbesluit officieel bekend in het Waterschapsblad. Je vindt onze bekendmakingen op de pagina Bekendmakingen.

Wat heb je nodig? 

In jouw zienswijze vermeld je:

  • Je naam, adres en bij voorkeur ook je telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover jouw zienswijze gaat;
  • En de inhoud van jouw zienswijze.

Voor het indienen van een zienswijze heb je zes weken de tijd. Deze termijn begint op de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze datum vind je in het Waterschapsblad waarin de bekendmaking van het ontwerpbesluit staat. Voor sommige plannen is de tijd waarbinnen je kunt reageren korter. Ook dit lees je dan in de bekendmaking. 

Hoe werkt het? 

Je kunt een zienswijze schriftelijk sturen:

Het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest 
Postbus 18 
9700 AA Groningen 

Je kunt ook mondeling een zienswijze indienen. In de bekendmaking staat met wie je over het ontwerpbesluit contact op kunt nemen. 

Hoe verloopt de procedure? 

  • Alle ingebrachte zienswijzen op een ontwerpbesluit beantwoorden wij in een reactienota. Daarbij geven wij aan of we het ontwerpbesluit aanpassen naar aanleiding van de zienswijze.
  • Als je een zienswijze hebt ingebracht, ontvang je persoonlijk bericht over de definitieve vaststelling van het besluit. Ook ontvang je de reactienota waarin je kunt lezen wat we met jouw zienswijze hebben gedaan.
  • De reactienota met ingediende zienswijzen maken we openbaar. We laten jouw naam en adresgegevens hierbij weg.
  • Definitieve besluiten maken wij ook bekend op www.officielebekendmakingen.nl(externe link). De reactienota leggen wij ter inzage bij de bekendmaking van het definitieve besluit.

Ben je het niet eens met de reactie op je zienswijze? 

Je kunt in veel gevallen tegen het definitieve besluit in beroep bij de bestuursrechter. Als dat zo is dan vermelden wij dat in het besluit. Een belanghebbende die geen zienswijze heeft ingebracht kan geen beroep instellen bij de bestuursrechter, tenzij dit hem redelijkerwijs niet kan worden verweten. 

Wil je meer weten? 

Heb je gevonden wat je zocht?