Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest stelt in de vergadering van 26 mei 2021 het jaarverslag over 2020 vast. De financiële afrekening sluit met een positief saldo van € 3,1 miljoen. Dat bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

In 2020 is € 43,9 miljoen geïnvesteerd. Dat is minder dan in de jaren ervoor. Dat heeft twee redenen:

  • Er zijn tot en met 2019 forse investeringen gedaan voor het op orde brengen van de primaire zeedijk Eemshaven-Delfzijl en regionale dijken en kades in het werkgebied. Dat werk was in 2020 grotendeels af met minder bestedingen tot gevolg.
  • Het waterschap heeft vorig jaar een slag gemaakt in het reëler plannen van projecten. Dat leidt per jaar tot lagere investeringen. Voor Noorderzijlvest past een gemiddeld investeringsvolume tussen de € 40 en € 50 miljoen bij de capaciteit van de organisatie. Zo kan het waterschap beter waarmaken wat we jaarlijks aan plannen presenteren. De stijging van het belastingtarief (gemiddeld 4%) kan zo ook in de pas blijven lopen met de ontwikkeling van de tarieven in de rest van het land.

Koers op 'groener' werk aan water én op samenwerking

Noorderzijlvest zette vorig jaar stevig in op het bepalen van koers en richting van het veranderende werk van het waterschap. In 2020 kreeg de Blauwe Omgevingsvisie vorm. Daarin staat centraal:

  • Een ‘groener’ beheer van het hele watersysteem.
  • Klaar zíjn en blíjven voor de gevolgen van snellere klimaatveranderingen.
  • Steeds nadrukkelijker de samenwerking opzoeken met medeoverheden, partners en inwoners.

Dát samenwerking op alle werkterreinen loont, zagen we ook in 2020. In het jaarverslag besteedt het waterschap daar veel aandacht aan. Een reeks partners en inwoners komen aan het woord over hun ervaringen met Noorderzijlvest in heel verschillende projecten.

Het jaarverslag is na vaststelling op 26 mei online te vinden op www.noorderzijlvest.nl.