Het algemeen bestuur vergadert op 31 mei. Op de agenda staan onder meer het Jaarverslag 2022 en een voorstel om een krediet van ruim € 1 miljoen te verstrekken voor het onderhoud van vijf bruggen in ons werkgebied.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 laat een positief resultaat van € 3,5 miljoen zien. Het voorstel is om dat bedrag toe te voegen aan de algemene reserve van het waterschap. Eigenlijk tekent zich hetzelfde beeld af als het voorgaande jaar: door meevallers in kapitaallasten, goederen en diensten en door extra bijdragen van derden voor de verwerking van meer slib en afvalwater kan Noorderzijlvest zwarte cijfers schrijven.
Naast de meevallers zijn de personele kosten als gevolg van onder andere ziekte en extra inhuur hoger geworden. De belastingopbrengst werd eveneens hoger dan begroot als gevolg van hogere WOZ waarden in ons werkgebied: + € 4,3 miljoen.
De laatste jaren zien we de realisatiegraad van onze plannen en projecten gestaag toenemen. Over 2021 noteerden we een realisatiegraad van 73%; voor 2022 komt deze uit op 84%. Het waterschap is in toenemende mate in staat om plannen en projecten volgens planning uit te voeren.

€ 1.032.600 om vijf bruggen aan te pakken

Het waterschap stelt voor om een krediet van € 1.032.600 beschikbaar te stellen voor noodzakelijk onderhoud aan een vijftal bruggen. Het algemeen bestuur stemde eerder in met het Programma Bruggen 2019-2023. Het doel van dit programma is om bruggen in goede, veilige staat te brengen. De uitvoering gebeurt in clusters, waarbij elk jaar een cluster van een aantal bruggen wordt aangepakt. Volgens de planning kunnen eind 2023 17 bruggen klaar zijn. Momenteel zijn 12 van de 17 bruggen nagenoeg gerenoveerd of vernieuwd. Voor de overige vijf bruggen kan de uitvoering na de zomervakantie starten. Hier is extra budget van € 1.032.600 voor nodig. De kosten liggen hoger dan aanvankelijk gedacht, doordat de marktprijzen en indexering in de bouwsector enorm gestegen zijn. Dit is het gevolg van grondstoftekorten en hoge energiekosten. De volgende bruggen worden in 2023 nog gerenoveerd: Henduurstil in Warffum, Nieuwetil nabij Tinallinge, Meedenertil tussen Aduard en Ferwerd, Idsinghertil in Niebert, Vrouwentil nabij Uithuizermeeden.
Ook na 2023 werkt het waterschap aan verbetering van de bruggen. In totaal worden er vanaf 2019 volgens het onderhoudsprogramma 28 stuks aangepakt. Zo is de veiligheid en functie van al onze bruggen in 2028 op orde.

Vergadering AB woensdag 31 mei

De vergadering van het algemeen bestuur is woensdag 31 mei vanaf 19.30 uur live te volgen: