Het onderzoeksproject REGAIN is met de toekenning van subsidies van het Nationaal Programma Groningen (NPG), het Waddenfonds en EemsDeltaGreen een stap dichterbij gekomen.

Binnen dit project wordt:

  • Bij de zuivering in Garmerwolde de verwijdering van medicijnresten uit gezuiverd rioolwater onderzocht.
  • En wordt gekeken hoe dit gezuiverde afvalwater(Vies water vanuit bijvoorbeeld douches en wc's dat via het riool naar een rioolwaterzuivering gaat om daar weer schoon te worden gemaakt.) als bron voor industriewater kan dienen.

Officiële besluitvorming moet nog plaatsvinden, maar de toekenning van beide subsidies is een belangrijke stap in het besluitvormingsproces op weg naar de start van dit project.

Onderzoeksproject REGAIN

REGAIN is een gezamenlijk project van watertechnologiebedrijf WLN, kennis- en informatiecentrum CEW (Centre of Expertise Water Technologie), North Water als leverancier van industrieel industriewater en Waterschap Noorderzijlvest.

Binnen REGAIN wordt onderzocht met welke innovatieve technieken het waterschap gezuiverd rioolwater kan ontdoen van medicijnresten. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze dit gezuiverd rioolwater opgewerkt kan worden tot industrieel proceswater en daarmee als grondstof kan dienen voor de industriewaterzuivering van North Water. Dit onderzoeksproject moet leiden tot de benodigde kennis om een installatie op het huidige zuiveringsterrein bij Garmerwolde te bouwen.

Waterkwaliteit en waterschaarste

De kwaliteit van het oppervlaktewater(Al het natuurlijke water dat te zien is aan de oppervlakte, zoals sloten, beken, kanalen en vennen, en in verbinding staan met grondwater.) staat onder druk. De gemeten hoeveelheid medicijnresten in en rondom de Waddenzee stijgt en vormt mogelijk een gevaar voor de ecologie(Gedrag dat goed is voor de mens en zijn milieu en voor de natuur). Bij de huidige zuiveringsmethodieken wordt maar een heel klein deel van resten van medicatie uit afvalwater(Vies water vanuit bijvoorbeeld douches en wc's dat via het riool naar een rioolwaterzuivering gaat om daar weer schoon te worden gemaakt.) gehaald.

Daarnaast groeit de industrie in de havens van Delfzijl en de Eemshaven waardoor een grotere vraag naar zoet proceswater ontstaat. Dit betekent een grotere druk op de beperkte zoetwaterbronnen.

Resultaat onderzoek waddenbreed

De uitkomst van dit project zorgt voor de kennis om de waterkwaliteit en daarmee ecologie te verbeteren. Daarnaast draagt het project bij aan het verder circulair(Maximaal hergebruik van producten en grondstoffen) maken van havens door als industrie gebruik te maken van gezuiverd rioolwater. Hiermee behouden we onze zoetwaterbronnen voor de inzet ten behoeve van drinkwater en hygiëne. En tot slot kan de opgedane kennis waddenbreed worden ingezet en langs de kustzone met vergelijkbare situaties toegepast worden.

Kosten en bijdrages

Het totale projectbedrag is €3,5 miljoen. Het NPG draagt hier €1,8 miljoen (50%) aan bij.  Het Waddenfonds investeert €1,2 miljoen (35%). EemsDeltaGreen geeft €75.000.  De overige 0,5 miljoen komt van de vier deelnemende partijen (North Water (Evides en Waterbedrijf Groningen), Centre of Expertise Water Technology (CEW), watertechnologiebedrijf WLN en Waterschap Noorderzijlvest).