We onderhouden dijken en kades zodat ze sterk genoeg blijven om water tegen te houden. We toetsen elke zes jaar of de dijken en kades nog sterk genoeg zijn. Zo weten we op tijd welke stukken we moeten aanpakken.
We zijn verantwoordelijk voor de 70 kilometer lange zeedijk tussen Lauwersoog en Delfzijl. Achter de kust liggen veel rivieren, maren, diepen, sloten en kanalen. Langs al dat water ligt ook 450 kilometer dijken en kades. Daar zorgen we samen met eigenaren en terreinbeheerders voor.

Bij het plannen van het onderhoud aan onze dijken en kades kijken we vooral naar:

  • Water waarin boten varen. Door stroming en golfslag van boten slijten de dijken en kades. 
  • Plekken waar de invloed van gaswinning merkbaar is. Door gaswinning daalt de bodem. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte en sterkte van dijken en kades. 
  • Dijken en kades waarop mensen en dieren lopen.

Particuliere eigenaren

Het waterschap is niet de enige eigenaar van dijken en kades. Sommige delen ervan zijn eigendom van particulieren.Bijvoorbeeld als iemand langs een dijk woont. Of als er een beek met een dam in een weiland ligt.

Particuliere eigenaren zorgen ervoor dat er geen gebouwen, schuttingen, losse spullen of auto's op de dijken staan.Bomen en struiken horen niet op dijken thuis. Wortelgroei kan de stabiliteit verminderen. Van eigenaren verwacht het waterschap ook dat er gemaaid wordt en kale plekken opnieuw worden ingezaaid. Eventuele beschoeiing van hout of beton wordt ook door de eigenaar onderhouden. Een beschoeiing zorgt ervoor dat de waterkant niet inzakt.

Jaarlijkse kadeschouw in maart

Het waterschap controleert of particulieren deze dijken en kades goed onderhouden. Dat doen we elk jaar in maart met een kadeschouw. Als een dijk of kade niet goed is onderhouden, spreken we af dat dat alsnog gebeurt. We spreken dan ook een tweede controle af.

  • Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan dijken en die veroorzaakt is door derden.
  • Als je zelf scheuren in de dijk ziet, neem dan contact op met het waterschap.

Grote klussen aan zeedijken

Omdat het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt, moeten onze zeedijken aan nieuwe normen voldoen. Voor de komende jaren staat nog zo'n omvangrijke versterking van een zeedijk op de agenda: de versterking van de dijk Lauwersmeer-Vierhuizergat. Naast het versterken van de dijk, werken we ook nog aan een vernieuwend project. Dit doen we samen met de provincie Groningen en heet: de Dubbele Dijk. De afgelopen jaren is de dijk Eemshaven-Delfzijl versterkt. Deze dijk voldoet nu weer aan de norm.

  • Versterking dijk Lauwersmeer-Vierhuizergat

  • Dubbele Dijk

  • Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl

Versterking dijk Lauwersmeer-Vierhuizergat

Omdat het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt, moeten onze zeedijken aan nieuwe normen voldoen. Daarom is de afgelopen jaren de dijk Eemshaven-Delfzijl versterkt. Deze dijk voldoet nu weer aan de norm. Voor de komende jaren staat nog zo'n omvangrijke versterking van een zeedijk op de agenda: de versterking van de dijk Lauwersmeer-Vierhuizergat.

Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Die dijk voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid. Daarom moet de dijk versterkt worden. Zo zorgen we ervoor dat we ons ook in de toekomst goed beschermen tegen overstromingen.

Lauwersmeerdijk.noorderzijlvest.nl

Dubbele Dijk

We werken ook nog aan een vernieuwend project. Dit doen we samen met de provincie Groningen en heet: de Dubbele Dijk.

De Dubbele Dijk bij Hoogwatum achter Bierum bestaat uit een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts. De twee dijken samen beschermen ons tegen het hoge water. Deze tweede dijk bij het Bierummer-strandje is goed voor onze veiligheid, maar ook voor de natuur, landbouw en recreatie. Tussen de twee dijken komt een gebied met eb en vloed. Hiervoor wordt een duiker in de zeedijk geplaatst. Het slibrijke, zoute water uit de Eems-Dollard stroomt in en uit het tussengebied. Het slib dat met het water mee stroomt, kan er bezinken. Het laag gelegen zuidelijk deel groeit daardoor langzaam mee met de zeespiegelstijging. Er ontstaat een nieuw gebied voor planten en dieren die van brak water houden. In het noordelijke deel is ruimte voor vernieuwende landbouw. Tussen de dijken komt een gebied waar we garnalen en zeewier gaan kweken. Ook verbouwen we planten die beter tegen zout kunnen. Zo worden proeven gedaan met bepaalde aardappelrassen, bonen en granen. Landbouwgrond wordt namelijk steeds zouter door de gevolgen van klimaatverandering. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn wanneer deze gronden niet meer geschikt zijn voor traditionele landbouw.

Meer informatie

Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl

Eind 2019 is de dijk Eemshaven - Delfzijl officieel voor de komende 25 jaar ‘dijkveilig’ en aardbevingsbestendig verklaard. De zeedijk is de eerste in ons land die volgens de nieuwste veiligheidsnormen én met aardbevingsmaatregelen is versterkt.

Tussen Eemshaven en Delfzijl ligt een zeedijk van 11,7 kilometer lang. Deze zeedijk voldeed niet meer aan alle normen. Oorzaak: het veranderende klimaat en de gaswinning in Groningen. Daarom hebben we de zeedijk verbetert en versterkt. 

Dijkverbetering in 360 graden

Van 2017 tot eind 2019 werkten we aan de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl. We maakten de dijk hoger, breder en sterker. Gelijktijdig realiseerden we nog een paar bijzondere projecten voor mens en natuur. In deze video beleef je de dijkverbetering van dichtbij in 360 graden. 

Heb je gevonden wat je zocht?