Onderhoud en schouw van watergangen

Schone sloten dragen bij aan een goede aan- en afvoer van water. Daarom is elk jaar onderhoud nodig. Het waterschap controleert de sloten die een belangrijke functie hebben voor het waterbeheer in de regio. Deze controle (de schouw) wordt in november uitgevoerd.

Wat vragen wij van je?

Als eigenaar van grond langs een sloot ben je verplicht om de sloten op en langs jouw stuk grond te onderhouden. Dat betekent dat je

 • de slootkanten maait en het maaisel uit het talud verwijdert;
 • planten weghaalt die in de sloot groeien;
 • takken en afval uit de sloot verwijdert;
 • de aanwezige duikers schoonmaakt;
 • de sloot voldoende diep en breed houdt.

Heb je advies nodig over wat goed onderhoud is voor jouw sloot? Neem dan contact met ons op!

Bredere sloten: moet alles weg?

Schouwsloten moeten in principe goed schoon zijn. Bij hele brede sloten is het mogelijk om (een deel van de) begroeiing te laten staan. Dat draagt bij aan de ecologie langs de waterkant. Het waterschap let er vooral op hoe de doorstroming in de schouwsloot is na de onderhoudsbeurt.

Bij onderhoud met meer aandacht voor de ecologie wordt rekening gehouden met kansen voor planten en dieren. Tijdens het onderhoud kan dat op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan de frequentie van onderhoud, de onderhoudsperiode, gefaseerd uitvoeren van onderhoud en het soort materieel dat wordt gebruikt. Begroeiing in het water biedt een schuilplaats voor dieren. Een te grote hoeveelheid waterplanten is slecht voor de doorstroming en berging. Neem contact op met het waterschap om de mogelijkheden te bespreken.

Jaarlijkse schouw in november

In oktober stelt het dagelijks bestuur de schouwkaart voor het lopende jaar vast. Daar staan ongeveer 1300 kilometer sloten op die we gaan controleren op de staat van onderhoud. Vanaf begin november start het waterschap met de daadwerkelijke controle. 

Eigenaren van grond langs sloten hebben altijd een plicht om de sloten die bij hun perceel horen te onderhouden. Dat geldt dus ook voor sloten die niet op de schouwkaart staan. Als een sloot niet op de schouwkaart staat, betekent dat dat je voor die sloot geen bezoek van onze medewerkers hoeft te verwachten voor de jaarlijkse schouw in november. Je hebt dan meer vrijheid en tijd om de sloot (natuurvriendelijk) te onderhouden.
Als door slecht onderhoud problemen ontstaan in de waterhuishouding kan het waterschap je hierop aanspreken. Wij zijn bevoegd om onderhoud af te dwingen. We passen dan zogenaamde 'bestuursdwang' toe.

Schouwkaart

Onze schouwkaart. Kleuren op de kaart Geo.noorderzijlvest.nl/schouwkaart:

 • De donkerblauwe watergangen onderhoudt het waterschap zelf.
 • De lichtblauwe watergangen moeten door de perceeleigenaren worden onderhouden.
 • De rode watergangen zijn de sloten die gecontroleerd worden (de feitelijke schouwkaart). Ze moeten door perceeleigenaren worden onderhouden.

Wanneer je de schouwkaart om een of andere reden niet kunt lezen dan horen wij dit graag stuur een e-mail naar: schouw@noorderzijlvest.nl.

Geo.noorderzijlvest.nl/schouwkaart

Wie moet de sloot onderhouden?

De eigenaar van de sloot heeft de plicht om het onderhoud uit te (laten) voeren. Let op de volgende punten als niet helemaal helder is wie de eigenaar is:

 • De onderhoudsplicht ligt bij de eigenaar van de watergang en/of van het aangrenzende perceel. Dat staat niet altijd in het koopcontract. De gegevens van het waterschap over wie onderhoudsplichtig is zijn bindend voor het (laten) uitvoeren van onderhoud.
 • Wij gebruiken de eigendomsgegevens zoals die bekend zijn bij het Kadaster. Het kan zijn dat er in de loop der tijd percelen en daarmee ook watergangen van eigenaar gewisseld zijn. Het is mogelijk dat een nieuwe eigendomssituatie niet (automatisch) is doorgegeven aan het Kadaster. Je kunt daar zelf actie op ondernemen bij het Kadaster.
 • Het onderhoud van een sloot is vaak een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de aangrenzende eigenaren. Voor beide geldt de onderhoudsplicht. Als één van beide eigenaren het onderhoud niet uitvoert, kun je het waterschap verzoeken om te handhaven. Vaak blijkt bij de schouw dat het onderhoud aan één kant niet is gedaan. 
 • Het komt veel voor dat de gemeente langs de eigen gronden de hele sloot schoonmaakt. Als bij de schouw blijkt dat de sloot nog niet schoon is, krijgen beide eigenaren (dus ook de gemeente als wegbeheerder) daarover een brief. Het onderhoud is in dit geval ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Het schuine talud langs een weg of sloot aan je eigen kant van het erf moet je wel zelf vrijhouden van begroeiing. Dat geldt ook voor een eventuele duiker of brug in de oprit naar je eigen perceel. Ook hier moet de doorstroming goed zijn.

Schouw is uitgevoerd maar het onderhoud nog niet

Het is mogelijk dat onze schouw is uitgevoerd voordat het onderhoud is gedaan. Op dat moment is de sloot formeel afgekeurd. We sturen je dan een brief met die constatering. We beoordelen in deze gevallen altijd opnieuw het onderhoud. Dat doen we tijdens een zogenaamde herschouw. In welke periode we dat doen, staat dan ook in de brief.

Heb je toch meer tijd nodig dan wij in deze brief aangeven, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen aan schouw@noorderzijlvest.nl.  We kunnen dan aanvullende afspraken maken.

Onderhoud afdwingen

Als het onderhoud na een herschouw nog niet is uitgevoerd, ben je in overtreding. In zo’n geval dwingen we onderhoud af.

 • We passen dan bestuursdwang toe. Dat kondigen we aan met een brief.
 • Je krijgt dan nog de kans om het onderhoud zelf uit te (laten) voeren.
 • Doe je dit niet dan laat het waterschap het onderhoud uitvoeren.
 • De kosten daarvan zijn dan voor de eigenaar.
 • Het waterschap heeft die bevoegdheid op grond van de Waterschapswet.

De hoogte van het bedrag dat in dit uiterste geval in rekening wordt gebracht verschilt per situatie: de Algemene Wet Bestuursrecht zegt dat de kosten die we maken bij het toepassen van bestuursdwang, in rekening worden gebracht. Het gaat dan om de kosten van de uitvoerende aannemer plus administratiekosten en de kosten van extra toezicht.

Hoe schouwen we?

Buiten steden en dorpen wordt geschouwd vanuit een helikopter. DatWATER kan niet in alle gevallen. Wat niet te zien is vanuit de lucht, bekijken we met de auto of lopend.

Het schouwen per helikopter lijkt een dure methode. Per helikopter kan snel een groot gebied geschouwd worden. Daarom is deze methode goedkoper dan de schouw te voet of met de auto uit te voeren.

Regels over onderhoud en onderhoudsverplichting

In de waterschapsverordening staan regels over jouw leefomgeving in ons werkgebied.

Onze waterschapsverordening

Heb je gevonden wat je zocht?