Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022- 2027 ter inzage

Het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest maakt bekend dat vanaf 8 juli tot en met 26 augustus 2021 het ontwerp waterbeheerprogramma ter inzage ligt.

Wat staat er in een waterbeheerprogramma?

Iedere zes jaar maken waterschappen een waterbeheerprogramma. Daarin staat aan welke doelen we werken en welke maatregelen op hoofdlijnen nodig zijn voor het watersysteem, de waterkeringen en de waterketen. Dit programma loopt van 2022 tot en met 2027. In dit waterbeheerprogramma geven we invulling aan de eerste stappen van de Blauwe Omgevingsvisie, onze lange termijn visie. We geven aan wat onze doelen zijn, hoe we onze doelen willen bereiken, waarom we dit doen én met wie we samenwerken. Veel van wát we gaan doen ligt wettelijk vast. Hóe we ons werk doen, hebben we richting gegeven door in gesprek te gaan met bewoners en partners in de afgelopen periode. Bij de uitwerking geven we hier vervolg aan.

Document

Kaderrichtlijn Water

Waterschappen hebben een belangrijke taak in het verbeteren van de waterkwaliteit. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is hierbij het uitgangspunt. De maatregelen die wij in het kader van de KRW gaan uitvoeren, staan in de zogenaamde KRW-factsheets. Deze horen als bijlage bij het Waterbeheerprogramma. De KRW-factsheets hebben inmiddels ter inzage gelegen. 

De maatregelen zijn afgestemd op de KRW-doelstellingen die door de provincies Drenthe en Groningen worden vastgesteld. Doelen en maatregelen van alle waterbeheerders op stroomgebiedsniveau zijn opgenomen in ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen. Ook hierop is in de komende tijd inspraak mogelijk. Dit loopt via de beide provincies. Meer informatie over de Kaderrichtlijn Water en de ter inzage legging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen is te vinden via de website www.helpdeskwater.nl/kaderrichtlijnwater

Inzien van de stukken

Het waterbeheerprogramma van Waterschap Noorderzijlvest ligt ter inzage van 8 juli tot en met 26 augustus 2021. Je kunt de stukken raadplegen via:

  •  www.overheid.nl
  • Deze website op deze pagina
  • Of op ons kantoor aan de Stedumermaar 1 in Groningen

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode van terinzagelegging een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest over het ontwerpbesluit. Dit kan schriftelijk door een brief of e-mail te sturen naar info@noorderzijlvest.nl of door te bellen naar 050 304 8911.
De reacties worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve waterbeheerprogramma.