Onze regels in het kort

Het waterschap heeft regels om onze wettelijke taken uit te voeren en onze doelen te halen. De belangrijkste regels staan in de Waterschapsverordening. Daarnaast is over diverse onderwerpen beleid vastgesteld. Deze beleidsregels geven nader invulling aan de regels en doelen in de Waterschapsverordening.

Regels voor onze omgeving

In de Waterschapsverordening staan regels voor het uitvoeren van de meest voorkomende activiteiten in ons werkgebied. Dit zijn activiteiten die plaatsvinden in, op of vlakbij

 • oppervlaktewaterlichamen;
 • bergingsgebieden;
 • waterkeringen (dijken en kades) en
 • zuiveringtechnische werken (persleidingen, rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties).

In de Waterschapsverordening staat wanneer een bepaalde activiteit toegestaan is. We maken inzichtelijk of voor een bepaalde activiteit

 • een melding nodig gedaan;
 • een vergunning moet worden aangevraagd of
 • dat de activiteit zonder melding of vergunning uitgevoerd mag worden.

Er gelden altijd zorgplichten, ook als blijkt dat activiteiten soms zonder melding of vergunning uitgevoerd mogen worden. In de toelichting bij de regels wordt in de Waterschapsverordening uitgelegd waarom bepaalde regels en verplichtingen worden opgelegd.

Regels voor beheer en onderhoud

Naast de regels voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten staan in de Waterschapsverordening ook regels voor het beheer en onderhoud. Die regels zorgen voor de instandhouding van

 • oppervlaktewaterlichamen;
 • bergingsgebieden;
 • waterkeringen (dijken en kades);
 • (ondersteunende) kunstwerken;
 • zuiveringtechnische werken.

Met deze regels maken we ook duidelijk wie onderhoudsplichtige is en wat de onderhoudsverplichting betekent.

Beleid voor nadere invulling Waterschapsverordening

De belangrijkste beleidsdocumenten van het waterschap die nadere invulling geven aan de regels uit de Waterschapsverordening zijn:

 • Nota vergunningenbeleid;
 • Handhavingsbeleid onder de Omgevingswet;
 • Leggerbeleid 2022;
 • Beleid oeververdedigingswerken 2022;
 • Beleidsnotitie ‘Ecologisch kwetsbare oppervlaktewaterlichamen beheergebied Noorderzijlvest’;
 • Beleidsnotitie ‘Aangewezen oppervlaktewaterlichamen voor een aantal lozingsactiviteiten’;
 • Beleidsnota Grondwaterbeheer;
 • Beleid Peilbeheer en Peilbesluiten 2018;
 • Beleidsnotitie Water en Ruimte;
 • Nota Visbeleid 2015 - 2025;
 • Nota Visbeleid (bijlage) - Green Deal Sportvisserij Loodvrij;
 • Waterkeringsbeheerplan 2019.