Onze Waterschapsverordening

In de Waterschapsverordening staan regels over jouw leefomgeving in ons werkgebied. De verordening treedt op 2 januari 2024 in werking.

Waterschapsverordening

Onze Waterschapsverordening is te lezen op overheid.nl:

Waterschapsverordening Noorderzijlvest | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Regels volgens de bedoeling van de Omgevingswet

De Waterschapsverordening is op basis van en volgens de bedoeling van de Omgevingswet opgesteld. Dit betekent dat:

 • we veel minder vaak een vergunning noodzakelijk vinden. Daarvoor in de plaats komt een meldingsplicht voor de start van de activiteit. Soms kan een melding zelfs achterwege blijven. Wel zullen altijd zorgplichten gelden.
 • Voor de meest voorkomende activiteiten gaan de regels uit van ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Dit betekent dat je in de regels leest wanneer het waterschap toestemming geeft om een activiteit uit te voeren. We geven direct aan wanneer een activiteit kan worden uitgevoerd (dat is 'ja, mits'). Het waterschap gaat niet meer uit van een verbod om de activiteit uit te voeren tenzij een vergunning kan worden verleend (dat is 'nee, tenzij').
 • De Waterschapsverordening is zoveel mogelijk een integrale verordening van het waterschap. Verschillende beleidsdocumenten zijn verwerkt in de regels die in de Waterschapsverordening staan. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de regels voor het beheer en onderhoud en onderhoudsplicht van het watersysteem en zuiveringtechnische werken, deels gebaseerd op de Waterschapswet (en niet op de Omgevingswet). Op deze manier zijn ook regels voor onvoorziene omstandigheden en calamiteiten geborgd.

Inhoud van onze Waterschapsverordening

In onze Waterschapsverordening zijn hoofdzakelijk de volgende regels opgenomen:

 1. Begripsomschrijvingen;
 2. Doelen van het waterschap;
 3. Algemene zorgplichten;
 4. Aanwijzing van beperkingengebieden (gebieden waar de regels uit de Waterschapsverordening gelden);
 5. Beheer- en onderhoudsregels;
 6. Regels voor het uitvoeren van activiteiten in ons beheergebied;
 7. Regels over toezicht en handhaving;
 8. Overgangsrecht.

Eerste check, melden of aanvraag doen: via het Digitaal Stelsel Omgevingswet

De Waterschapsverordening is digitaal toegankelijk gemaakt in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Via het Omgevingsloket, dit is een online platform waarin alle regels van bestuursorganen van het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap staan. De regels zijn te vinden via ‘’Regels op de kaart’’.

Het DSO is ook hét loket om meldingen in te dienen en vergunningen aan te vragen. Voordat je dat doet, kan je in het DSO een 'vergunningcheck' uitvoeren. De vergunningcheck van het DSO werkt aan de hand van een kaart van Nederland. Iedereen kan op die kaart een locatie intekenen waar hij of zij een activiteit wil uitvoeren. Via verschillende vragen die in het DSO gesteld worden, zal uiteindelijk duidelijk worden wat er wel of niet gedaan moet worden om de activiteit te kunnen uitvoeren. Zowel het Rijk, de provincie, de gemeente als het waterschap kunnen vanuit hun eigen regelgeving in het DSO regels en verplichtingen opleggen en aangeven of voor een bepaalde activiteit geen toestemming nodig is óf een melding nodig is óf nog wel vergunningplichting is. Ook wordt duidelijk welke zorgplichten er gelden.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening (DSO-LV), zoals het Omgevingsloket. 

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt. Zo kan iedereen deze informatie op 1 plek bekijken en direct gebruiken. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Heb je gevonden wat je zocht?