Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest vergadert woensdag 12 juli onder meer over:

  • een investering van ruim 11 miljoen euro voor de realisatie van de slibkoekoverslag op de rioolwaterzuivering in Garmerwolde, 
  • peilbesluiten Oudezijl en Garmerwolde Rottegat met een investering van ruim 3 miljoen euro,
  • een extra investering van ruim 0,5 miljoen euro voor de aanleg van vier vispassages bij gemalen en stuwen De Delthe en Sichterman en
  • een investering van ruim 12 miljoen euro voor groot onderhoud van assets van ons waterschap.
     

Ruim 11 miljoen euro voor start realisatie nieuwe slibkoekoverslag rwzi Garmerwolde

In 2025 zullen op de rwzi Garmerwolde voor de overslag van slibkoek nieuwe installaties worden gebouwd. Het betreft het vernieuwen van de installatie die de slibkoek vanuit de ontwateringspersen naar een koekopslag transporteren. De koekopslag bestaat uit twee nieuw te bouwen torensilo’s met verladinginstallatie voor het laden van trailervrachtwagens. Het algemeen bestuur besluit 12 juli over het benodigde krediet van ruim 11 miljoen. 


Door de slibontwatering op de rwzi Garmerwolde wordt ons zuiveringsslib en dat van waterschap Hunze & Aa’s ontwaterd tot slibkoek. Het wordt hiermee een bulkgoed dat kan worden gestort en opgeslagen. Het bestaat uit ca. 25% droge stof en 75% water. Voor de eindverwerking van slibkoek hebben beide waterschappen samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta in 2019 een verwerkingscontract afgesloten met Slibverwerking Noord-Oost Nederland(SNON). SNON is een samenwerking van de bedrijven GMB BioEnergie Zutphen B.V. en EEW Energie from Waste Delfzijl B.V. 

Duurzame eindverwerking van de slibkoek

De slibkoek zal vanaf 2025 door EEW-Delfzijl in een nu in aanbouw zijnde mono-slibverbrandings-installatie worden gedroogd en verbrand. De energie die in de vorm van stoom bij verbranding vrijkomt wordt geleverd aan de omliggende bedrijven. Over een aantal jaren zal uit de as van de verbranding ook de grondstof fosfaat worden teruggewonnen. Op deze manier werken we aan een duurzame eindverwerking van de slibkoek.
 

€ 3.363.000 voor peilbesluiten Oudezijl en Garmerwolde Rottegat en klimaatrobuust watersysteem

Om in de polders Oudezijl en Garmerwolde Rottegat het peil conform wettelijke verplichting te kunnen beheren, besluit het algemeen bestuur 12 juli over deze twee peilbesluiten en een investeringskrediet van ruim 3 miljoen euro. Dit krediet is nodig om het watersysteem klimaatrobuust te kunnen inrichten. Deze twee peilbesluiten zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma bodemdalingspeilbesluiten dat in 2018 is gestart. 

Peilbesluit Oudezijl

Het peilbesluit Oudezijl betreft het bemalingsgebied van gemaal Oudezijl dat afwatert op de Tweede 
Schil Electraboezem. Hierin liggen negen peilgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 864 hectare. Sinds 1972 is de bodem er als gevolg van aardgaswinning tussen de 15 en 28 centimeter gedaald. 

Peilbesluit Garmerwolde Rottegat

Peilbesluit Garmerwolde Rottegat heeft betrekking op het bemalingsgebied van de gemalen 
Garmerwolde en Rottegat die beide afwateren op het Damsterdiep. Hierin liggen zes peilgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 450 hectare. Sinds 1972 is de bodem als gevolg van 
aardgaswinning tussen de 19 en 31 centimeter gedaald. In beide polders is het landgebruik voornamelijk agrarisch. In afwezigheid van een geldend peilbesluit zijn de peilen op basis van operationeel peilbeheer gereguleerd, dat wil zeggen op basis van praktijkervaring.
 

Aanleg van vier vispassages bij de gemalen De Delthe en Sichterman

In 2021 besloot het algemeen bestuur tot de aanleg van vier vispassages bij de gemalen Sichterman en De Delthe. Er is toen een krediet van € 1.660.000 verstrekt. Deze vispassages zijn onderdeel van de programmering Kaderrichtlijn Water fase 2. Er is gekozen voor een tweefasen contract in een bouwteamconstructie. Door een tekort aan capaciteit is het doorlopen van de aanbestedings-procedure vertraagd en is de opdracht in juni 2022 gegund.

Extra krediet nodig 

Met het doorlopen van de eerste fase van het contract zijn de voorkeursvarianten uitgewerkt en bepaald. Bij gemaal Sichterman kunnen de vispassages op eigen percelen worden gerealiseerd maar bij gemaal de Delthe ligt dit anders. Bij de verkenning voor grondaankoop bij realisatie van deze locatie bleek weerstand bij omwonenden van De Delthe. Gedwongen door tijdverlies zijn deze beide locaties losgekoppeld van de andere twee locaties. De twee obstakelvrije vispassages bij Sichterman en de Popstuw zijn alvast gegund zodat we door 
konden met de aannemer in het contract. De insteek is dat de twee vispassages bij De Delthe en de Delthestuw snel kunnen aanhaken omdat de technische ontwerpen verder identiek zijn aan elkaar. Aanhaken is mogelijk na overeenstemming met de aanwonende en de maatregelen die hiervoor nodig zijn. Het algemeen bestuur besluit 12 juli over het gevraagde aanvullende krediet van € 550.000. Naast realisatie van een deel van de Kaderrichtlijn Water opgave, kan dan ook een betere nieuwe toegangsweg tot het gemaal en de stuw worden aangelegd. 
 

Investering voor het op orde houden van objecten Waterschap Noorderzijlvest 

Het algemeen bestuur besluit 12 juli over een investering van ruim 12 miljoen euro voor groot onderhoud van de objecten van ons waterschap. Het gaat om € 5.500.000 voor onderhoud aan Watersysteem en Waterveiligheid objecten en € 7.000.000 voor onderhoud aan Afvalwaterketen objecten. Het gaat dan om gemalen, stuwen, inlaten, rioolgemalen en zuiveringen. 

Assetmanagement

In de afgelopen periode is middels assetmanagement een groot deel van onze objecten op hun conditie en risico’s beoordeeld. Een noodzakelijke inhaalslag is nodig en vraagt meerdere jaren voordat alle objecten op een minimum conditie zijn gebracht. Met deze inhaalslag wordt de veiligheid, de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van objecten terug op het gewenste niveau gebracht. Het uitvoeren van deze maatregelen leidt niet tot een kwaliteitsimpuls, anders dan nodig is voor de adequate werking en het functioneren van de objecten. Het groot onderhoud zorgt ervoor dat de objecten de gewenste prestaties kunnen leveren, betrouwbaar en beschikbaar zijn en risico’s binnen het gewenste risicoprofiel blijven. De maatregelen dragen bij aan het grip krijgen op de verhouding tussen correctief- en preventief onderhoud. En de maatregelen werken levensduur verlengend, wat ook op duurzaamheidsaspecten positief van invloed is.

Vergaderstukken Reguliere AB-vergadering

  • woensdag 12 juli 2023
  • 19:30 - 22:30
  • Locatie AB Zaal

Agenda Noorderzijlvest - AB vergadering woensdag 12 juli 2023 19:30 - 22:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)(externe link)