Perspectief voor natuur én landbouw in Lauwersmeergebied

Van zorgen naar zekerheid rond zoet en zout water in het Lauwersmeer

Herstel van een natuurlijker overgang tussen zoet en zout water in het Lauwersmeer lijkt mogelijk te zijn zonder dat de landbouw daar hinder van ondervindt. Dat is de conclusie na gesprekken van landbouwers en natuurorganisaties op uitnodiging van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van zorgen over doelen voor het zoutgehalte in het meer voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027.

Op dit moment zijn de R.J. Cleveringsluizen en de dijk een relatief harde overgang tussen zoet en zout water. Dat is ongunstig voor vissen en daarmee de natuurkwaliteit van de Waddenzee en het Lauwersmeer. Voor de landbouw is de beschikbaarheid van zoet water belangrijk. Om met beide goed rekening te kunnen houden is de eerste stap een uitgebreider en toegankelijk meetsysteem van zoutgehalte in en om het meer.

Landbouw

Met een verbeterd openbaar meetnet op en rond het water kan iedereen straks ieder moment van de dag de actuele gegevens rondom het zoutgehalte bekijken. Hiermee kan ook beter onderzocht worden hoe het zoute water zich gedraagt en waar het vandaan komt. Op basis van de actuele metingen kan het waterschap meteen ingrijpen, mocht dat nodig zijn, bijvoorbeeld met de bediening van de sluizen. Ook wordt er gekeken of de zoetwatervoorraad rond het Lauwersmeer voor de landbouw verbeterd kan worden.

Vismigratie

Een andere uitkomst van de gesprekken is dat het visvriendelijk spuien met de R.J. Cleveringsluizen verbeterd kan worden. Vissoorten zoals de paling en de rivierprik trekken van de Waddenzee naar de Drentse beken en weer terug, via de sluizen. Zo visvriendelijk mogelijk spuien is voor deze soorten cruciaal. Het spuien kan verbeterd worden door vissen meer gelegenheid te geven Een belangrijke verbetering kan worden gevonden in een verruimd spuivenster.

Besluitvorming

Op korte termijn zijn de resultaten van de gesprekken van belang voor de besluitvorming rondom de Kaderrichtlijn Water 2022-2027. Deze staat in november en december op de agenda’s van het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest en de provinciale staten van de provincie Groningen. Het perspectief voor de lange termijn van de werkgroep is van belang voor het onderzoek naar het waterbeheer van het Lauwersmeer en de ontwikkeling van een brede kustzone.

Rapport 'Van zorgen naar zekerheid rond zoet en zout'

Gebiedsproces KRW Lauwersmeer biedt perspectief aan natuur en landbouw