De grootste bedreiging voor de Noordzee regio is klimaatverandering. Stormvloeden tasten de kust aan. Hoosbuien laten rivieren en meren sneller overstromen. We kunnen onszelf tegen het water verdedigen door dammen en dijken te bouwen of te versterken. Maar door met ‘natuur te bouwen’ komen we wellicht tot meer effectieve en duurzame oplossingen.

Noorderzijlvest bouwt met natuur

Binnen het Europese North Sea Programme gesubsidieerde Interreg project ‘Building With Nature’ verzamelen en monitoren we de effecten van 13 natuurlijke ingrepen. Aan dit project werken organisaties uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, België en Schotland mee. Rijkswaterstaat is hoofprojectleider.

Noorderzijlvest doet mee met vier pilotprojecten aan het Building with Nature project:

Geulmanagement (POV-Waddenzeedijken)

Rijkswaterstaat en Noorderzijlvest werken samen aan de Verkenning Geulmanagement Waddenzee. Hierbij kijken we of het wenselijk is om een zeegeul te verleggen, zodat deze niet te dicht bij de dijk komt. Bijvoorbeeld door zand te storten in de geul of morfologisch te baggeren. Dat zou dan een alternatief kunnen zijn voor de huidige gewoonte van de bestorting met staalslakken.


Rijke Dijk bij Delfzijl (POV-Waddenzeedijken)

Met de Rijke Dijk creëren we een natuurlijker overgang tussen de dijk en het water. Traditioneel worden dijkversterkingen langs de Waddenzee vooral met asfaltbekleding uitgevoerd. De overgang tussen dijk en zee is dus hard en glad. Hierdoor is het voor planten en dieren moeilijk om zich tegen de dijk te vestigen. En de golfoploop wordt niet geremd. Met een meer natuurlijke overgang werken we dus aan veiligheid en geven de natuur meer ruimte

Dubbele dijk bij Watum (POV-Waddenzeedijken)

Met de Dubbele Dijk creëren we achter de huidige dijk een zilt(Zout) gebied waar het zeewater elke getijdeslag kan in- en uitstromen. Hiermee wordt de scheiding tussen zee en land zachter. Achter de bestaande dijk hebben we een extra dijk gemaakt, zodat het zeewater niet verder landinwaarts kan stromen dan het daartoe bestemde (ingerichte) gebied. Bij hoogwater weersverwachting wordt de zeewatertoevoer naar het binnengebied preventief(Uit voorzorg) afgesloten

Spoelzee bij Noordpolderzijl

Samen met gemeente Eemsmond en de Provincie Groningen zoeken we een structurele, kostenbesparende en duurzame oplossing voor het dichtslibben van de vaargeul naar de haven Noordpolderzijl. Een spoelzee, vergelijkbaar met Waddenzeehaventjes aan de Duitse kust, lijkt een ideale oplossing. Een spoelzee is een meer dat onder invloed van getijden, vol en leeg loopt. Door het vol- en leeglopen van het meer goed te regelen, kunnen we voorkomen dat de vaargeul steeds weer dichtslibt. Tegelijkertijd maken we de uitwisseling van fauna tussen zout en binnendijks zoet gebied gemakkelijker. Daarmee wordt de scheiding zoet/zout zachter.

Doel

Het doel van Building with Nature is eenvoudig. We willen de kustlijn, estuaria en stroomgebieden van de Noordzeeregio flexibeler en veerkrachtiger maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Tot nu is het concept ‘building with nature’ in een paar landen op kleine schaal getest. Met het project willen we via proefprojecten kennis over bouwen met natuur ontwikkelen om de toepassing van dit concept door Europese overheden te stimuleren.

Waarom

Waarom Building with Nature:

  • Op natuur gebaseerde oplossingen maken gebruik van natuurlijke processen om ons te beschermen tegen kusterosie en overstromingen;
  • De oplossingen bieden ook meerdere voordelen, zoals kansen voor lokale ondernemers en recreatiemogelijkheden;
  • Er moet kennis worden ontwikkeld over op de natuur gebaseerde oplossingen om de toepassing door Europese regeringen te stimuleren.

Subsidieproject
 

Subsidieproject

 

 

Het project Building with Nature is een Interreg North Sea Region project en gesubsidieerd vanuit het North Sea Programma van het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds van de Europese unie.

Website Building with Nature

Projectsamenwerking

Vragen

Lopend project

Bel ons: 050 304 89 11
maandag tot en met vrijdag

  • 08:00 - 16:30 uur

Contact

Meer informatie

In 2017 tekenden 15 partijen een partnership agreement project Interreg NSR Building with Nature. Overstromingen tegengaan door gebruik te maken van de natuur, in plaats van de natuur te beheersen. Dat is Building with Nature (BwN).

Heb je gevonden wat je zocht?