Project Meerjarige Veldmetingen

Het waterschap gaat langdurig metingen verrichten naar het effect van waterstanden, golven en wind in de Waddenzee en het Eems-Dollard gebied.

Wat gaan we onderzoeken

We ontwerpen dijken op basis van rekenmodellen met daarin aannames over toekomstige golven, wind en waterstanden. In verband met de onzekerheden houden we daarbij aanzienlijke veiligheidsmarges aan.

  • Maar hoe realistisch zijn deze aannames?
  • Wat zijn de werkelijk optredende waterstanden en golven in het Eems-Dollard gebied bij stormachtige omstandigheden?
  • En wat zijn de gevolgen daarvan voor het ontwerp van de keringen?

Dat gaat waterschap Noorderzijlvest de komende 12 jaar onderzoeken tijdens veldmetingen in het Eems-Dollard gebied.

Het resultaat van de metingen en analyses levert waardevolle informatie op. Nieuwe inzichten (rekenmodellen) helpen bij het ontwerpen en verbeteren van dijken. En het helpt om te voorkomen dat er teveel geld uitgegeven wordt.

Complex gebied

De Waddenzee en met name het Eems-Dollard estuarium is een complex gebied. Dat komt door de eilanden, getijdegeulen en de trechtervorm van de Eems-Dollard. Deze elementen in combinatie met de wind hebben effect op de waterstanden en golven. Met geavanceerde meetapparatuur zullen de komende 12 jaar de effecten in kaart worden gebracht.

De toekomst

In ons land is waterveiligheid op de toekomst gericht. We houden vooraf rekening met de verwachtingen over klimaat en zeespiegelstijging.

Bij de versterking van dijken wordt rekening gehouden met de situatie over 50 jaar. Waterschap Noorderzijlvest heeft door de Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl besloten om die periode in te korten tot 25 jaar. In samenhang met het 12 jarig project Meerjarige Veldmetingen.

Promotieonderzoek Meerjarige Veldmetingen Eems-Dollard

De afgelopen jaren heeft waterbouwkundig ingenieur Patrick Oosterlo van de TU Delft aan zijn promotieonderzoek gewerkt, dat onderdeel is van de Meerjarige Veldmetingen Eems-Dollard. Een toelichting op het onderzoek is beschreven in onderstaand document.

Nieuwsbrief

Graag informeren we je als betrokkene en geïnteresseerde van het Project Meerjarige Veldmetingen Eems-Dollard via deze nieuwsbrief : 

Nieuwsbrief Project Meerjarige Veldmetingen Eems-Dollard - 2 juni 2021

Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je op de hoogte blijven? Stuur een email met je naam naar communicatie@noorderzijlvest.nl

Meerjarige veldmeting golfbak 2019 (360 video)

YouTube filmpje: 360 graden video met uitleg over het project meerjarige veldmeting. Silvia Mosterd, omgevingsmanager, staat op de dijk bij de golfbakken en legt kort uit wat er te zien is en wat het project inhoudt. Met je muis kan je het beeld vastpakken en zo de film vanuit een ander oogpunt bekijken.

(Wanneer je om een of andere reden vragen hebt naar aanleiding van de video 'Meerjarige veldmeting golfbak 2019' stuur een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl)

Metingen op de zeedijk Uithuizerwad

YouTube filmpje: Metingen op de zeedijk Uithuizerwad, ongeveer 500 meter westelijk vanaf de Eemshaven. Download filmpje (vrijgebruik met naamsvermelding).

(Wanneer je om een of andere reden vragen hebt naar aanleiding van de video 'Metingen op de zeedijk Uithuizerwad' stuur een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl)

We gaan de onzekerheden in de praktijk meten!

Op 2 plekken in de dijk zijn ‘golfoverslagbakken’ aangebracht. Deze golfbakken zijn uniek! Meten met golfbakken is nieuw. In de bakken zitten sensoren die de stijging van het water en de golfslag meten bij hoog water situaties.

  • Boeien en radars verzamelen data over wind, golven en waterstanden.
  • Laserapparatuur verzamelt data over de dikte en werking van golven.
  • Voor het meetprogramma is het gunstig als er jaarlijks meerdere hoogwater situaties komen.
  • Alle data wordt geanalyseerd. Hierdoor kunnen we de aannames in de rekenmodellen aanscherpen.

Het resultaat van de metingen helpt voorkomen dat dijkversterking onnodig duur wordt.

Plaatsing golfoverslagbakken

Locatie bakken

Locaties golfoverslagbakken

  • zeedijk Uithuizerwad
  • bij Bierum

Organisatie

Het waterschap Noorderzijlvest is initiatiefnemer en penvoerder van het project. Vanaf augustus 2017 heeft NZV een expertgroep in het leven geroepen met experts van Deltares, het KNMI en Rijkswaterstaat. De experts staan NZV gedurende het gehele traject bij om de projectdoelstellingen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier te bewerkstelligen.

In 2018 heeft Noorderzijlvest een aanbestedingsprocedure doorlopen op basis van de inkoopmethode Best Value Procurement (BVP). De aanbesteding heeft er toe geleid dat een consortium onder leiding van Arcadis de opdrachtnemer wordt voor het uitvoeren van de veldmetingen. Naast Arcadis (verantwoordelijk voor het projectmanagement en de rekenmodellen voor de water- en golfbeweging) doen hierin mee AquaVision (instrumentatie en metingen), Infram-Hydren (golfoploop/overslag) en Van der Meer Consulting (overslagexpertise). Daarnaast wordt op onderdelen nauw samengewerkt met onder andere Rijkswaterstaat, Deltares, TU Delft, KNMI en Groningen SeaPorts (GSP). Het contract met het consortium is getekend op 28 september 2018.

Logo's organisaties

Heb je gevonden wat je zocht?